Lördag den 2:e mars 2019, kl 09:00 kallas Liberalerna Göteborgs medlemmar till årsmöte på Redbergsteatern, Örngatan 6.

Ärenden

Under årsmötet kommer förutom de sedvanliga ärendena kommer mötet hantera den lokala valanalysen, ta nya stadgar för föreningen och få lyssna till en spännande årsmötestalare, som i år är riksdagsgruppens gruppledare Christer Nylander. Christer kommer att tala på ämnet ”Liberala utmaningar i ett nytt politiskt landskap”.

Så närvara och delta, lyssna och besluta i debatterna tillsammans med partivännerna.

Handlingar

Handlingar kommer sändas ut via e-post och finnas tillgängliga på insidan.liberalerna.se senast en vecka före årsmötet. Tryckta handlingar kommer finnas tillgängliga på mötet.

Lunch

Det kommer serveras en matigare lunchmacka till självkostnadspris. Anmälan om lunch behöver meddelas senast den 24 februari.

Motionera till årsmötet

Motioner till årsmötet ska vara väckta senast onsdagen den 9 januari 2019 och alla medlemmar i Liberalerna Göteborg äger motionsrätt till årsmötet. Efter sista dag att lämna in motioner lämnas motionerna till styrelsen för beredning inför årsmötet. Styrelsens svar och motionerna publiceras i handlingarna som skickas ut en vecka före mötet. Motioner skickas in viahttps://goo.gl/forms/98OYL806dmsvV1ij2.

Anmälan
Alla medlemmar är välkomna till årsmötet. Anmälan till lunchen är stängd.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen Liberalerna Göteborg

Förslag till dagordning

 1. Årsmötet öppnas
 2. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två protokollsjusterare att jämte mötesordförande justera årsmötets protokoll
 5. Fråga om mötet är behörigen utlysts
 6. Fastställande av föredragningslistan
 7. Fastställande av förhandlingsordning
 8. Upprättande och fastställande av röstlängd
 9. Val av 5 rösträknare
 10. Val av 3 ledamöter till beredningsutskott
 11. Styrelsen och valkretsföreningarnas verksamhetsberättelser
 12. Kassarapport och revisionsberättelse
 13. Dechargeutlåtande
 14. Fråga om ansvarsfrihet
 15. Val av styrelse
 16. a) ordförande
 17. b) vice ordförande
 18. c) kassör
 19. d) 6 övriga ledamöter
 20. e) anmälan om adjungerade från valkretsföreningarna
 21. f) anmälan om representanter från samverkande organisationer
 22. Val av ombud och ersättare till Liberalernas regionmöte i Västsverige
 23. Val av ombud till regionalt nomineringsmöte
 24. Fastställande av förslag på 1 ledamot till förhandlingsdelegation för Västra Götalandsregionen.
 25. Val av 5 ledamöter, varav en sammankallande, till dechargeutskottet
 26. Val av 9 ledamöter, varav en sammankallande, till nomineringskommittén
 27. Val av två personer att för föreningen efter allmänna val förhandla om kommunala och interkommunala uppdrag samt antagande av riktlinjer för förhandlarna
 28. Val av 5 ledamöter, varav en sammankallande, till valberedning för val till årsmötet
 29. Val av 3 revisorer varav 1 auktoriserad och 1 särskild granskare av kommunalt partistöd, och val av 3 revisorssuppleanter varav 1 auktoriserad.
 30. Övriga val
 31. Rapporter
 32. a) Kommunfullmäktigegruppen
 33. b) Regionfullmäktigegruppen
 34. c) Riksdagsgruppen
 35. Antagande av ny stadga för föreningen
 36. Förslag från styrelsen
 37. Motioner
 38. Utdelning av Karin Cardells minnesstipendie
 39. Utdelning av Karl Staaff-plakett
 40. Frågor från medlemmarna till styrelsen och innehavare av offentliga uppdrag
 41. Under årsmötet väckta frågor som mötet beslutat att behandla
 42. Övriga frågor
 43. Avtackning
 44. Årsmötets avslutas