Se alla

Stoppa kriminell verksamhet på stadens fritidsgårdar

Torsdag 2 mars 2023

För många barn är våra fritidsgårdar en fristad för att kunna få göra sina läxor och får ett sammanhang med en meningsfull fritid. ”Men istället riskerar fritidsgårdarna bli en rekryteringsbas för de kriminella gängen”, säger Simona Mohamsson och menar att förslaget som lades på mötet handlar om att stoppa den rekryteringen. Fritidsgårdar som inte fungerar och som tas över av kriminella nätverk blir däremot snabbt en inkörsport till kriminalitet och en plats där barn och unga rekryteras till kriminella gäng.

Sverige har Europas högsta narkotikarelaterad dödlighet och det är i media ofta rapporterats brister i den svenska missbruksvården. När en person fastnar i ett beroende eller ett missbruk av alkohol eller droger, skapar den problem både fysiska, psykiska och sociala och dessa problem drabbar även anhöriga. Missbruk och beroende är en komplex sjukdom då den en både fysisk, psykisk och social vilket gör att det behövs en gedigen

kunskap för att kunna hjälpa en person med missbruk eller beroende. Vi menar att det är avgörande att vi hjälper människor ut ur ett missbruk, det görs genom att följa beprövade metoder och att ta bort stigmat. Vi är därför glada att vårt förslag om att stärka vården för person i missbruk

Under mötet behandlades även ett tidigare initiativ från Liberalerna och Moderaterna om SiS kösituation. Det framkommer bland annat att under november och december 2022 vid fyra tillfällen inträffat att SiS inte kunnat anvisa plats. En individuell bedömning av vilken alternativ placering som är bäst har då gjorts i det enskilda fallet. I två fall har den unge placerats i hemmet och i två fall har den unge placerats eller behållit sin tidigare placering på HVB. Två rymningar har skett under perioden.