Se alla

Fritid

Göteborg ska ha ett starkt föreningsliv

Ett rikt föreningsliv är centralt i en storstad. Målet är att göteborgarna ska röra på sig mer, engagera sig mer i föreningslivet och därmed stärka folkhälsan.

Liberalerna vill:

  • Värna fritidsgårdarna. Stadens fritidsgårdar ska värnas och vill utveckla verksamheten så att ungdomar ges inflytande över verksamheten med professionell vägledning. Gårdarna kan drivas av kommunen eller av entreprenörer, föreningar och andra som kan vara drivkrafter i utvecklingen. Fritidsgårdarnas verksamhet ska bygga på demokratiska värderingar.
  • Rädda Valhallabadet. Valhallabadet är en unik byggnad i staden som fyller en viktig funktion för många grupper. Vi vill behålla badet och utveckla det – badet ska inte rivas.
  • Lyft spontanidrotten. Göteborg ska vara en stad där det är lätt att motionera med ett brett utbud av aktiviteter för människor i alla åldrar. Steget till att motionera och att upptäcka idrott ska vara kort, framförallt för barn och unga. Stadsrummet ska planeras så att det skapar förutsättningar för motion och rörelse och möten. Det ska finnas säkra cykelvägar, trygga motionsspår och utegym.
  • Värna föreningslivet. Goda exempel och initiativ från föreningslivet som arbetar för jämställdhet, integration och mot diskriminering ska lyftas fram. Offentligt stöd genom föreningsbidrag ska fördelas jämställt. Lika viktigt är rättvisa tränings- och tävlingstider samt att föreningar behandlas lika över staden.
  • Nej till föreningar som diskriminerar. Föreningar som diskriminerar ska inte erhålla föreningsbidrag eller möjlighet att hyra stadens lokaler. Ett demokratikriterium ska införas i stadens uthyrningspolicy.
  • Satsa på tjejidrott. Kommunen ska genomföra en riktad satsning på klassiska tjejidrotter i Göteborg. Investeringar och stöd ska så långt som det är möjligt delas lika mellan olika idrotter.