Se alla
Liberalerna Göteborg integration jobb

Integration

En stad som håller ihop

Liberaler tror på människans förmåga att utvecklas oavsett var du kommer ifrån eller vem du är. Alla ska ha samma skyldigheter och rättigheter i det svenska samhället. Varje människa ska ha samma möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner i ett tryggt och inkluderande samhälle.

Tyvärr har Göteborg blivit mer och mer segregerat. Många utsatta områden präglas av bristfälliga kunskaper i svenska språket, låga skolresultat, hög arbetslöshet och kriminalitet. De demokratiska värderingar som har vuxit fram under lång tid och som tydliggörs i svensk lag och i andra regelverk, ska vara vägledande för alla medborgare. Alla tendenser till parallellsamhällen måste stoppas.

Liberalerna vill:

 • Fler satsningar som syftar till att stärka kvinnor och deras egenmakt, Integreras en kvinna så integreras en hel familj.
 • Stärk föräldrarnas roll och medverkan i skolans arbete med värderingar, egenansvar och demokratisk fostran.
 • Utökade satsningar på svensk språkträning redan tidigt i förskolan och skolan.
 • Fler satsningar för att säkerställa att personalen inom förskola och skola har goda svenskkunskaper.
 • Utöka satsningar på en städad närmiljö.
 • Inför en ”bostadsskola” för de som tecknar ett nytt hyreskontrakt för att ge ökad information om rättigheter och skyldigheter om boende i hyresrätt.
 • Erbjud sommarjobb till fler. Att få chansen och erfarenheter från arbetslivet redan under skoltiden är särskilt viktigt för dem utan kontakter.
 • Etablera fler samhällsarenor som informerar om rättigheter och skyldigheter som är grundläggande i det svenska samhället.
 • Kommunen ska verka för att skapa enkla jobb.
 • Öka antalet timmar på SFI och ställ krav kopplat till försörjningsstöd. Öka samarbetet med näringslivet och kommunen för att ta fram praktikplatser.
 • Blandad bebyggelse ska prioriteras vid planering av nya områden och förtätning av befintliga.
 • I Göteborg börjar mottagandet av flyktingar från Ukraina redan första dagen med SFI,
  Förskola, skola och kompletterande yrkesvuxenutbildning för den som behöver.

Satsa på kvinnorna

Kvinnor och speciellt mammor har en nyckelroll i de särskilt utsatta områdena. Därför vill Liberalerna Göteborg lägga extra fokus och resurser på kvinnorna. Det kan till exempel handla om att stärka kvinnoföreningar, initiera trygghetsvandringar och stödja arenor för sociala sammankomster. Satsningar på svenskundervisning, sprida kunskap om det svenska samhället och rikta arbetsmarknadsinsatser till kvinnor är viktiga åtgärder att genomföra.

Skolan är grunden i integrationsprocessen

Skolan är grundläggande i en integrationsprocess. Många gånger fungerar inte skolan som det är tänkt i utsatta områden. De som är studiemotiverade och har motiverade föräldrar flyttar till andra skolor utanför området. Då uppstår varaktig segregation, utanförskap och ökade klyftor mellan de som lyckas och de som misslyckas. Det är i stor omfattning bland de som misslyckas i skolan som rekryteringen sker till de kriminella gängen. Varje skola måste vara en bra skola där elever utvecklas och där eleverna trivs och vill vistas. Därför är kvaliteten på skolan avgörande för en minskad segregation och en tryggare bostadsort.

Allt börjar i förskolan. Det är grundläggande att barn och inte minst nyanlända barn uppmuntras till att gå i förskolan. Lika viktigt är det att dessa barn möts av det svenska språket i förskolan. Det är därför centralt att stärka språkträningen och satsa på utbildade förskolepedagoger i språksvaga områden. Stort fokus ska läggas på svenskundervisning för vuxna samtidigt som barnen lär sig svenska i förskolan och skolan. Det måste finnas alternativa sätt att lära sig svenska för analfabeter tex genom föreningar.

Ett bra boende oavsett stadsdel

I många utsatta områden är 80-90% av bostäderna hyreslägenheter. Blandade boendeformer är viktigt för att minska segregationen. Det måste tillkomma fler bostadsrätter och villor i dessa områden för att öka möjligheterna till en blandad befolkning med avseende på inkomst och bakgrund. En bra utemiljö, som är fri från nedskräpning och klotter, bidrar till att skapa trygghet i ett bostadsområde.

Fler bostäder, inklusive hyresrätter, behöver byggas. Trångboddhet är ett stort problem i många utsatta områden leder till att barn och ungdomar inte kan vara hemma, utan istället dröjer sig kvar i utemiljöer och riskerar att dras med i gäng. Trångboddhet bidrar också till att unga inte har de förutsättningar som krävs för att kunna göra till exempel läxor i hemmiljö. När det bor för många personer i en lägenhet, förhindras ungdomarna att få en bra uppväxtmiljö. Det behövs även stärkt information kring vad ett hyreskontrakt medför ifråga om rättigheter och skyldigheter. Detta för att förhindra missförstånd och osämja.

Stoppa parallellsamhällen

De senaste 10-15 åren har det utvecklats en klankultur och en parallell samhällsordning i utsatta områden i Göteborg. Mycket på grund av en avsaknad av tillit till myndigheter. En av samhällets viktigaste uppgifter i utsatta områden är att säkerställa att nyanlända får insikt om och tillit till vårt gemensamma samhälle. Tilliten är det viktigaste vapnet mot parallellsamhällen.

Arbetslinjen gäller

“Det måste löna sig att arbeta” har alltid varit en av Liberalernas viktigaste ledstjärnor. Det är fundamentalt att ha någonstans att bo och ha ett arbete för människans välbefinnande och för att leva ett bra liv. Samhället måste gå direkt till handling när nyanlända kommer till Sverige, så att det inte blir långa väntetider. Fokus på arbete istället för bidrag. Vi vill halvera andelen som lever på försörjningsstöd till 2025. I arbetet med att skapa jobb är kommunen en viktig aktör. Det gäller att inte minst i samarbete med näringslivet, identifiera områden som kan ge nyanlända med kort utbildning ett första arbete, så kallade ”enkla jobb”. Deltagande på SFI eller andra etableringsinsatser ska vara motprestation för att få ut försörjningsstöd.

Människor från andra länder har ofta en tradition av entreprenörskap. Liberalerna understryker hur viktigt det är att se till att skapa vägar där deras kunnande och kreativitet kommer till både deras och samhällets nytta.