Se alla

Integration

Göteborg behöver en ny integrationspolitik

Göteborg ska vara en stad där man kan förverkliga sina drömmar och samtidigt veta att den som har det svårt får nya chanser att komma igen.

Liberalerna vill:

Liberala förslag

 • Fokus på arbete istället för bidrag.
 • Halvera andelen som lever på försörjningsstöd till 2025.
 • Det ska vara obligatoriskt för socialtjänsten att kräva motprestation av den som får försörjningsstöd.
 • Det ska löna sig att arbeta även för dem med försörjningsstöd. Därför ska jobbstimulansen förstärkas.
 • Bidrag från välgörenhetsfond ska inte påverka försörjningsstödet.
 • Upprusta förorterna.
 • Motverka trångboddhet, svartkontrakt och försäljning av fiktiva adresser
 • Begränsa möjligheterna till EBO (s.k. eget boende) i redan utsatta stadsdelar.
 • Inför inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön.
 • Yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsutbildningar ska erbjudas inom kommunala förvaltningar.
 • Jobbsprånget ska finnas på alla tekniska förvaltningar i staden.
 • Ett särskilt fokus ska läggas på att få nyanlända kvinnor i arbete.
 • Antalet platser på yrkeshögskolan ska öka i Göteborg.
 • Fler utbildningar där man kombinerar språk och jobbpraktik ska byggas ut i nära samarbete med branschen.
 • Obligatorisk samhällsinformation och svenskundervisning ska ges under asyltiden.
 • Göteborg behöver en fungerande och kvalificerad närsjukvård som fungerar som en murbräcka mot ohälsa. Angereds Närsjukhus, som är ett liberalt initiativ, är ett bra exempel på det arbetet.

Varje människa ska ha en ärlig chans

Alla människor som kommit till Göteborg måste få chans att komma in i samhället. Men en stängd arbetsmarknad och stelbenta system gör det svårt. Barn växer upp omgivna av vuxna som saknar jobb och inte talar svenska. Flickor och pojkar lever i hederns järngrepp. Det vill vi ändra på. Då måste fler få jobb, lära sig svenska, klara skolan och hitta någonstans att bo. Vi vill stärka individen och motverka parallellsamhällen.

Öppna arbetsmarknaden för fler

Det måste bli enklare att snabbt få jobb och egen försörjning – även för dem som inte pratar bra svenska eller saknar utbildning. Vi vill införa inträdesjobb för unga och nyanlända med lite lägre lön på första jobbet och enklare regler. De som har utbildning och yrkeserfarenhet ska snabbt få hjälp att komma i jobb. Deltagandet i svenska för invandrare (sfi) måste öka och ska kunna kombineras med jobb och praktik.

Tydliga krav och förväntningar

Vi utgår från allas möjligheter och eget ansvar. Den som vill få samhällets ekonomiska stöd måste också lära sig svenska, utbilda sig och ta ett jobb. Fler kvinnor måste komma i jobb och lära sig svenska.

Alla elever ska klara skolan

Nyanlända elever måste få mer tid att klara skolan. Undervisning ska till exempel kunna ske på loven. Skolsegregationen kan minskas genom jämnare fördelning av nyanlända elever mellan skolor. I utsatta områden behövs särskilda karriärtjänster. Förskolan är viktig för barns språkutveckling. Förskolan är viktig för att barn ska lära sig svenska. Vi vill införa obligatorisk språkförskola för barn till nyanlända från tre år.

Motverka parallellsamhällen

Varje människas frihet måste försvaras oavsett vem man är eller var man kommer ifrån och därför måste parallellsamhällen motverkas. Svensk lagstiftning gäller alla och rättsstaten måste skydda individen. Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom mer kunskap men också strängare straff. Inga offentliga medel ska gå till odemokratiska organisationer eller föreningar som motverkar integration och jämställdhet.