Se alla

Jämställdhet

Liberal feminism utgår från individen

Vägen till ett jämställt samhälle, uppnås genom frihetliga och feministiska reformer. För oss liberaler är det oförsvarligt att människor behandlas olika på grund av sin könstillhörighet.

Sverige är ett av världens mest jämställda länder, men mycket arbete återstår innan vi kan kalla Sverige ett jämställt land. Det är tydligt att ett ökat fokus på jämställdhet och sex- och samlevnad behövs i skolan. Skolan ska vara en trygg plats för lärande, att elever går till skolan med en rädsla för att utsättas för sexuella trakasserier är oacceptabelt.

Liberalerna vill:

 • Öka möjligheterna för kvinnor att göra karriär inom kommunen genom att utveckla rekryteringsprocessen till olika ledande befattningar.
 • Kommunerna bör kartlägga och analysera framtida investeringar i idrottsanläggningar ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Förbättra och stärk sex- och samlevnadsundervisningen.
 • Samordna och stärk insatser för människor utsatta för människohandel.
 • Stärk kommunens utbildning av personal om hedersförtryck.
 • En hatbrottsjour behöver etableras i Västsverige.
 • Det behövs mer HBTQ+-kompetens i stadens kommunala verksamheter.
 • Förbättra och stärk HBTQ+-perspektivet i sex- och samlevnadsundervisningen. Skolan ska vara en frizon från homo-, bi- och trans- och queerfobi.
 • Utveckla arbetet mot våld i nära relationer bland annat genom metoder för att följa och stödja personer som går tillbaka till destruktiva relationer.
 • Etablera ett långsiktigt och ökat stödsystem för kvinnojourer i Göteborg.
 • Inför omvänd kommunarrest på försök i Göteborg.
 • För att öka tryggheten är det viktigt att öka antalet boende i centrum.

Bekämpa hedersförtrycket

Många flickor och unga kvinnor, men även pojkar lever i dag i ofrihet, inte minst i Göteborgs förorter. Hedersförtrycket är vår tids största jämställdhets utmaning. Det är en skam att enskilda göteborgare inte får sina mest grundläggande mänskliga rättigheter tillgodosedda. Hedersförtrycket spänner från kontroll över kläder, umgänge till tvångsäktenskap, barnäktenskap och i vissa fall till misshandel och mord. Det är dags att sluta relativisera och politisera hedersförtryck och istället fokusera på att hjälpa de utsatta. Vi kan inte vara nöjda förrän alla i Göteborg åtnjuter samma mänskliga rättigheter. Därför vill vi se en stärkt kompetens inom området hos kommunens personal, för att upptäcka och hjälpa innan det är
försent

Nollvision mot förekomst av våld i nära relationer

Vi måste även fokusera på att skydda vuxna och barn som drabbas av våld. Det är en frihetsfråga. Därför behövs fler skyddade boenden för personer som utsätts för våld i nära relationer. Allmännyttan ska öronmärka ett antal förturslägenheter. Socialtjänsten behöver utveckla bättre metoder för att följa och stödja personer som går tillbaka till destruktiva relationer, men även hjälpa de som väljer att lämna relationerna. Den som utsätts för hot och våld behöver få mer stöd till självhjälp. Liberalerna vill att Göteborg ska bli försökskommun för omvänd kommunarrest, vilket innebär att personer som har gjorts sig skyldig till grov kvinnofridskränkning ska kunna dömas till särskilt utökat kontaktförbud som innefattar en hel kommun.

En regnbågsstad i världsklass

Göteborg har gjort en fantastisk resa från att vara betraktad som en ”bögknackarstad” till att vara en av landets främsta hbtq-kommuner. Men fortfarande vågar många inte leva öppet och många utsätts fortfarande för hatbrott. I stadens förskolor ska regnbågsfamiljer alltid vara välkomna. Alla har rätt att gå i en skola där de möts av respekt och får möjlighet att visa sig som den de är och alla har rätt att bli bemötta på jämlika villkor inom sjukvården, socialtjänsten eller äldreomsorgen. Det behövs en tydlig liberal röst i Göteborg mot homofobi, transfobi, moralism och könsrollsförtryck. Göteborg ska vara ett öppet, liberalt samhälle där alla har samma möjligheter.

Kvinnofrid på riktigt med vistelseförbud

Det är den som hotar, misshandlar och slår som skall flyttas på, inte den utsatta. Idag råder det en stor nackdel för brottsoffret, som är den som måste flytta ifrån arbete, övrig familj, vänner och socialt liv, för att börja om någon annan stans. Inte sällan drabbas också barnen och hela deras liv med skola och vänner. I stället borde det vara förövaren som måste flytta med tydliga geografiska restriktioner, dvs med förbud att återvända till brottsoffrets kommun, så kallade vistelseförbud. Vi kräver skärpning och tydlig påföljd vid överträdelse av kontaktförbud, tex genom fotboja. Detta skall gälla även vid mindre överträdelse för att minska otryggheten för de utsatta. Rädslan hos många kvinnor för att utsättas för sexualbrott kan försämra livskvalitén och möjligheten att röra sig fritt i samhället. En ökad kameraövervakning och bättre belysning är två effektiva åtgärder för att genom samhällsplanering minska risken för överfall och våldtäkt. Det kommunala ekonomiska stödet till stadens kvinnojourer måste både höjas och bli mer långsiktigt så jourerna inte behöver söka nytt stöd varje år.