Se alla
Liberalerna Göteborg WestPride

Kultur

Göteborg ska sprudla av liv och rörelse. Här ska kulturyttringarna vara fria och många. Staden ska vara ett kulturellt nav för Sverige.

Den liberala kulturpolitiken bestämmer inte vad som kommer till uttryck, utan förbättrar förutsättningar för det konstnärliga skapandet och strävar efter att varje enskild människa ges möjlighet att växa och bilda sig. Liberalerna Göteborg vill verka för ett fritt kulturliv med hög kvalitet som kommer varje människa till del. Göteborg ska vara en modern, tillåtande och nyskapande kulturstad, samt vara attraktiv för de kreativa näringarna.

Kulturen som präglar vår stad och vårt samhälle är lätt att ta för given. Därtill finns det människor som förminskar dess betydelse och därför vill minska anslagen till kulturen. Kulturen måste stå fri från partipolitisk påverkan. Liberalerna Göteborg tycker att kulturbudgeten ska vara ändamålsenlig och att principen om armlängds avstånd måste respekteras.

De som arbetar med kultur kämpar ofta med mycket små ekonomiska marginaler. Med väl genomtänkta finansieringsmodeller och minskad byråkratisk börda bör staden kunna skapa bättre förutsättningar för dem, och därmed förbättra kulturutbudet i Göteborg. Att garantera alla människors tillgång till kultur och att den ska hålla hög kvalitet är en ständig målsättning för den liberala kulturpolitiken.

Liberalerna vill:

 • Öppna fler mindre bibliotek där människor befinner sig i vardagen, i likhet med 300 m2.
 • Erbjud fler fristäder i Göteborg till förföljda kulturutövare.
 • Förbättra arbetsförhållandena för kulturskolelärare.
 • Ökad samverkan mellan dagverksamheten och kvällsverksamheten i kulturskolan för att ytterligare tillgängliggöra den.
 • Öka budgeten för konstinköp till stadens samlingar.
 • Verka för att ett nationellt museum för fotografi läggs i Göteborg.
 • Utveckla ett arrangörsstöd för nya kulturarrangörer.
 • Se över möjligheten att använda fler kommunala lokaler för kulturaktiviteter.
 • Stärk folkbildningens långsiktiga förutsättningar.
 • Skapa en bättre informationskanal för kulturevenemang i staden.
 • Fler obemannade bibliotek med dygnet runt-öppettider ska införas.
 • Kommunen ska inte medverka eller tillhandahålla lokaler som arrangör eller medarrangör i program eller verksamhet som inte lever upp till stadens värdegrund.
 • Stärk Göteborg som Nordens ledande evenemangsstad.

Bildning genom hela livet

Biblioteken är viktiga för att främja läsning och bildning. De är även mötesplatser för människor med olika bakgrunder och med olika livsöden. Tillgången till bibliotek är en grundläggande service i ett liberalt samhälle. Göteborgs bibliotek ska utvecklas i takt med och förbli relevant för sin samtid, ständigt med ett fokus på läsandet och litteraturen. Biblioteken ska vara där människor är. Därför vill Liberalerna Göteborg att mindre bibliotek öppnas där människor befinner sig i vardagen.

För Liberalerna Göteborg är det viktigt att alla barn i Göteborg ska uppleva konst och kultur i skolan och i förskolan. Vi vill därför värna samarbetet med stadens kulturinstitutioner. Samtidigt måste arbetsförhållandena för kulturskolelärare förbättras. Kulturskolan ska vara en naturlig del av skolan och lättillgänglig för alla barn. Därför behöver samordningen mellan kulturskolan och befintlig skolverksamhet förbättras. Vidare vill vi se ökad samverkan mellan dagverksamheten och kvällsverksamheten i kulturskolan för att ytterligare tillgängliggöra den. Även folkbildningen skall ha en självklar plats i Göteborg. Ansvaret för folkbildning och studieförbunden behöver läggas under kulturnämnden och ett nytt stödsystem som stärker folkbildningens långsiktiga förutsättningar behöver skyndsamt arbetas fram.

Bevara kulturinstitutionerna och det visuella mediet

Göteborg har några av landets finaste kulturinstitutioner. Symfoniker, konstmuseum, stadsteater och operan är några av dem. De ska alltjämt erbjuda sina besökare fantastiska kulturupplevelser och vara en naturlig del av kulturlivet i staden. Vår stad är även en viktig filmstad, med en betydande filmindustri och en enastående filmfestival. Genom att samarbeta mer ingående med Västra Götalandsregionen kan Göteborg ytterligare främja det filmkluster som redan finns här i dag.

Fotografiet har en kulturhistoriskt viktig koppling till staden genom Hasselblad och är en konstform som bör framhållas. Liberalerna Göteborg ska verka för att ett nationellt museum för fotografi läggs i Göteborg.

En modern, kulturell stadsbild

Göteborg ska ha en modern stadsbild, vilket bör synas i allt från offentlig konst och gatumusik till grönområden och arkitektur. Kulturuttrycken ska vara av hög kvalitet och komma alla till del. Ny arkitektur ska präglas av ett fritt skapande. Detta kommer att bidra till att göra Göteborg till en attraktiv stad. I vår stadsbild är gallerier ett välkommet inslag, som också främjar det breda kulturlivet. Dels genom att tillgängliggöra konst, dels genom att möjliggöra för konstnärer att nå en bredare publik. Genom att köpa in mer konst till stadens samlingar kan man stötta både lokala konstnärer och lokala gallerier. Därför behöver stadens budget för konstinköp höjas.

Den internationella och fria kulturen

Göteborg har alltid haft ansiktet vänt mot världen; kulturen i staden har alltid präglats av tusentals yttre intryck. Detta är en tradition som ska värnas. Därför ska kulturpolitiken främja internationella utbyten. Vidare ska staden vara en fristad för förföljda kulturutövare. Redan i dag finns ett system på plats för att möjliggöra detta. Det bör utvidgas så att fler kan söka sig en fristad här.

För att kunna tillåta den internationella kulturen att frodas här behöver också det fria kulturlivet stöttas. Som ett steg i att uppmuntra fler kulturarrangörer att vara verksamma i Göteborg ska ett särskilt stöd införas till förmån för nya unga arrangörer som arbetar med mindre arrangemang. På så sätt skapas förutsättningar för ett blomstrande kulturliv med många spännande facetter, även i framtiden. Därför vill Liberalerna Göteborg inventering av kommunens fastigheter, i syfte att hitta fler lokaler där olika kulturevenemang kan arrangeras. Stärk Göteborg som Nordens ledande evenemangsstad.

Hela Göteborg växer av att det kommer hit besökare. Det skapar jobb och arbetstillfällen och bidrar till att göra Göteborg till en ännu bättre stad att leva och verka i. Kultur, nöjen och idrottsliv berikar destinationen och staden. Det är vi tillsammans, stadens förvaltningar, civilsamhället, näringslivet och i grunden varje medborgares ansvar att bidra till att göra Göteborg till en levande och välkomnande stad. Vi skapar förutsättningar för att underlätta för evenemang och besöksnäring, skapar fler rum för idrottsutövande och ger stöd för ett starkt och fristående kulturliv. Det kommer att krävas mod, kreativitet och flexibilitet i det fortsatta återhämtningsarbetet för de aktörer som kanske drabbats allra hårdast av pandemins resebegränsningar och förbud mot folksamlingar.