Se alla

Kultur

Kulturen måste få ta större plats i Göteborg

Tankens och ordets frihet är grunden i liberal kulturpolitik. Den liberala kulturpolitikens uppgift är inte att styra kulturen, utan att förbättra förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och för individens bildning.

Liberalerna vill:

Liberala förslag

 • Hög tid för nya bibliotek i Göteborg.
 • Förbättra öppettiderna på samtliga bibliotek.
 • Obemannat bibliotek med öppet dygnet runt ska införas.
 • Upprätta fler nischbibliotek på centrala platser i Göteborg, exempelvis i en av Västlänkens stationer. Även Pop-up bibliotek ska prövas.
 • Samla alla bibliotek under Kulturnämnden.
 • Entréavgifterna till Sjöfartsmuseet Akvariet, Göteborgs konstmuseum, Göteborgs stadsmuseum och Röhsska museet ska tas bort under mandatperioden. Priset på separata utställningar ska höjas.
 • Kraftsamla pengar och resurser runt Konstmuseet och Röhsska museet som båda har nationellt intresse. Möjligheten till sponsring från privatpersoner och företag ska prövas.
 • Prioritera medel till det fria kulturlivet.
 • Göteborg behöver en ny konsthall för modern konst.
 • Kön till kulturskolan måste pressas tillbaka och samverkan ska säkras.
 • Alla barn ska komma i kontakt med kultur i förskolan och skolan.
 • 1%-regeln ska värnas.
 • En scen för danskonst ska skapas.
 • Stadsteatern behöver ytterligare en scen.
 • GöteborgsOperan ska verka för att bli nationalscen.
 • Symfonikernas position som världsledande och nationalorkester ska värnas.

Göteborg ska vara en levande kultur- och bildningsstad. En liberal kulturpolitik styr inte kulturen, utan förbättrar förutsättningarna för det konstnärliga skapandet och skapar chanser för varje individ att bilda sig. Liberalerna Göteborg vill verka för ett fritt kulturliv, där kvalitet premieras och där bildning gror. Som kulturstad ska Göteborg vara modern, nyskapande och tillåtande samt vara en attraktiv stad för de kreativa näringarna.

Värna biblioteken

Biblioteken är ett nav för läsning och bildning. I takt med att samhället förändras och utvecklas, förändras också biblioteken. Det är viktigt att Göteborgs bibliotek får förutsättningar att fortsätta utvecklas in i framtiden samtidigt som fokus på läsning inte får släppas. Biblioteken ska ligga där göteborgarna rör sig och vara öppna när göteborgarna har tid att besöka dem, vilket betyder att nya bibliotek öppnas i takt med att staden växer och att befintliga bibliotek kan flytta till mer attraktiva lokaler.
I skolan har skolbiblioteken varit eftersatta samtidigt som de i en tid av bristande källkritik och fake news skulle kunna spela en allt viktigare roll. Skolbiblioteken har i dag många gånger också begränsade personella resurser.
Nischbibliotek som 300m2 är en framgångssaga med dess centrala placering och inkluderande arbetssätt. Vi vill se liknande filialer på andra centrala platser i Göteborg.

Kultur måste få kosta

Museum är en samlingspunkt där åsikter bryts och nya växer fram. Göteborg har landets största museala sektor samtidigt som flera museer kräver omfattande renovering för att kunna vara öppna för göteborgarna även under kommande decennium. Det saknas finansiering för att klara dessa renoveringar i dag.

Museerna är viktiga för att med utgångspunkt från historien förklara samtiden och för att se sammanhang. Tillgången till stadens museer ska förbättras och därför ska fri entré införas på Göteborgs stads museer under mandatperioden. Erfarenheter från museer med fri entré visar på en stark ökning av nya besökare. Samlingarna tillhör göteborgarna.

Kulturen ska växa och dess oberoende öka

Göteborgs fria kulturliv bubblar av nya idéer och stödet till det fria kulturlivet ska öka. Stödet ska utformas så att det främjar produktion av kultur med hög kvalitet och så att många människor tar del av den. Kulturstödet ska skapa förutsättningar för att verksamheterna ska kunna planeras i god tid, men vara tidsbegränsat och grundligt omprövas vart tredje år. I bidragsgivningen till det fria kulturlivet ska det skapas incitament för att det når fler och delar kostnader med andra. Därigenom växer den och dess oberoende från politiska beslut ökar.

Det behövs ett större utrymme för den klassiska konsten på Konstmuseet, därför vill vi se att en ytterligare paviljong ska byggas. Museet har fantastiska samlingar som inte kan visas i dag och samlingar måste vårdas genom bättre magasinslösningar. Den moderna konsten behöver en ny konsthall som möjliggör fler utställningar.

Öka tillgängligheten till kulturen

Alla elever ska kunna få ta del av konst- och kulturupplevelser i förskolan och skolan. Ett ökat samarbete mellan institutionerna och skolväsendet behövs. Kulturskolan ska erbjuda undervisning av hög kvalitet till Göteborgs barn och ungdomar på deras fritid. Fokus ska läggas på ett vidareutvecklat, attraktivt utbud för att erbjuda fler barn och unga plats i Kulturskolans undervisning.
Konsten i det offentliga rummet ger platsen identitet och skapar upplevelser till dem som bor, arbetar eller kommer på besök. Kulturen måste få ta större plats. Minst en procent av kostnaderna när det byggs kommunala fastigheter ska läggas på offentlig konst. Göteborg saknar i dag en scen för danskonst och en sådan behöver skapas för att stärka dansens roll i stadens kulturutbud.

Utveckla Stadsteatern, stärk GöteborgsOperan och Symfonikerna

Stadsteatern är en anrik teaterinstitution i Göteborg och en av Sveriges största dramatiska teatrar. Teatern behöver förutsättningar för att kunna fortsätta att beröra, uppröra och väcka nya tankar bland publiken med en ny scen och långsiktiga ekonomiska förutsättningar. Det behövs ett omtag och ett nytänk kring Stora teaterns hus och verksamhet. Teatern bör överföras till regionen.

GöteborgsOperan är och ska vara ett modernt och spektakulärt hus för opera, musikaler, dans och annan scenkonst. Operan hyser också ett av världens främsta danskompanier vars position ska stärkas. Operan fyller i dag en viktig position i landets kulturliv och bör bli svensk nationalscen. För att vara ett operahus i världsklass krävs fortsatta regionala satsningar.

GöteborgsSymfonikerna är en av världens ledande symfoniska orkestrar och Sveriges nationalorkester. För att behålla den unika positionen krävs fortsatta satsningar på kvalité och repertoar.