Se alla
Liberalerna Göteborg Äldreomsorg

Liberalerna Göteborg Äldreomsorg

Leva livet hela livet

Liberalerna Göteborg brinner vi för att skapa en äldreomsorg som ger våra äldre medborgare den värdighet och kvalitet de förtjänar. Vi tror på en tillitsstyrd modell inom Göteborgs Stad, som öppnar dörrar för önskade förändringar. Det innebär att medborgarna kan känna sig trygga med att deras åsikter tas på allvar och att medarbetare uppmuntras att vara en del av beslutsprocessen.

Läs vidare för att upptäcka vår vision och engagemang för en äldreomsorg som sätter människor i fokus i Göteborg.

Liberalerna vill:

 • Skapa fungerande vårdkedjor genom samarbete mellan staden och vårdansvariga genom läkartillgång och rätt kompetens.
 • Sjuksköterskekompetens med geriatrisk kunskap ska vara ett krav för ledningsfunktioner inom hemtjänst och vid särskilda boenden. Detsamma ska gälla för MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.
 • Inför ett utvecklingsprogram för att skapa attraktiva arbetsförhållanden för personalen inom äldreomsorgen.
 • Inför en fast kontaktperson för varje mottagare av hemtjänst.
 • Öka kontinuiteten genom minskat antal personer som besöker varje mottagare av hemtjänst.
 • Maten till mottagare av hemtjänsten ska tillagas lokalt.
 • Inför ett projekt inom kommunen, Digital Fixartjänst, som alla över 67 år får tillgång till.
 • Uppdra åt kommunen att avsätta budgetmedel för att analysera och planera för att tillgodose behovet av andra boenden än särskilda boenden, särskilt sådana boenden som kan utgöra en form av ”mellanboende”, mellan trygghetsboende och särskilda boenden.
 • Utöka befintlig volontärkrets som kan bidra med olika slags sysslor inom äldreomsorgen såsom promenader, pratstunder, hjälp med inköp och sällskap vid måltider, så kallade matvänner.
 • Öka antalet träff- och kontaktpunkter som ger möjlighet att träffa andra människor och skapa sociala kontakter.
 • Informera om möjliga sammankomster genom en utförlig beskrivning av befintliga träffpunkter, motionsgrupper och andra aktiviteter för äldre.
 • Motverka alla former av diskriminering gentemot årsrika.
 • Säkerställa ett normmedvetet arbetssätt i äldreomsorgen.
 • Göteborg ska ha Sveriges bästa äldreomsorg.
 • Inför medicinskt ledningsansvarig läkare (MLL) inom äldreomsorgen.

Samverkan med regionen är centralt

Under pandemin var det tydligt att vården av äldre patienter, inskrivna i särskilda boenden, inte fungerade när patienterna omhändertas av ett flertal olika vårdcentraler. De är fullbokade och har inte möjlighet att ta hand om halvakuta och akuta tillstånd. Även före pandemin framgick det att äldre kommer in till akutsjukvården när man i stället borde haft läkarmedverkan så att patienterna fortsatt hade kunnat vårdas på boendet.

Regionen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen sluta avtal med kommunerna inom regionen om omfattningen av och formerna för läkarmedverkan inom äldreomsorgen. Avtalen ska grundas på reell läkarinsats och iaktta gällande kompetenskrav. Avtalen har många gånger varit antingen bristfälliga eller inte upprätthållits.

Tillgången till medicinsk kompetens inom äldreomsorgen måste höjas både på ledningsnivå och hos den personal som arbetar närmast de äldre. Bristen på geriatrisk kompetens och medicinsk ledning i bland annat Göteborg leder till helt oacceptabla brister i äldresjukvården.

För att säkerställa kvalitet i den kommunala äldresjukvården bör det finnas en MLL, medicinskt ledningsansvarig läkare, med ansvar för hur sjukvården på särskilda boenden och inom hemsjukvården organiseras och omhändertas. MLL ska bland annat bidra till att funktionsdugliga avtal om läkares medverkan träffas mellan region och kommun, samt följa upp hur avtalen följs. MLL ska också ombesörja den samordning av läkare som behövs för det stora antalet multisjuka inom äldrevården.. Därtill finns behov av att utveckla en mer allmän kunskap om vård av äldre i likhet med Regionala cancercentra.

Personalens kompetens

Medicinsk kompetens och omvårdnadskompetens måste gå hand i hand för den personal som arbetar inom äldreomsorgen för att få önskad kvalitet i vården.

Inom äldreomsorgen, i en helt annan utsträckning än inom andra delar av vårdområdet, finns ett stort antal multisjuka människor. Ett tydligt krav på samordnande läkare för dessa patienter måste uttryckas, vilket givetvis gäller alla vårdkategorier. Krav på geriatrisk kompetens måste ställas för all vårdpersonal och särskilt för personal i ledningen.

Enligt beslut av ÄVO, Äldre samt vård- och omsorgsnämnden, i Göteborg ska tidigare beslutat språkkrav utökas med krav på talat språk, så att användare av äldreomsorg verkligen är fullt införstådda med den information de har fått. Språkkravet ska följas upp så att det efterlevs.

Ledningen inom hemtjänst och vid vård och omsorgsboenden utförs av sjuksköterskor. Ett kompetenskrav för att inneha dessa funktioner ska på sikt vara geriatrisk kompetens genom viss utbildning inom området. Detsamma ska gälla för MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Personalförsörjning

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar. Fler och fler äldre ställer ökade krav på kvalitet och brukarinflytande, samtidigt som det är svårt att rekrytera personal till äldreomsorgen. Därför behöver bland annat följande svårigheter avhjälpas: omsorgspersonalens arbetsförhållanden (tidspress, fysisk belastning, ensamarbete), brister i ledarskap, arbetsmiljö och arbetsförhållanden, resursbrist och arbetsbelastning.

God arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och gott ledarskap kommer att vara avgörande faktorer för att stärka kommunen som arbetsgivare och ge arbetet inom äldreomsorgen en högre status.

Utarbeta ett utvecklingsprogram inom staden för att skapa attraktiva arbetsförhållanden för personalen inom äldreomsorgen, som gör det möjligt att rekrytera, behålla och utveckla personal av alla kategorier.

Vi vill införa kompetensutvecklingsprogram för alla anställda med möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning på arbetstid samt öka delaktighet och inflytande genom tillitsstyrd organisation (till exempel intraprenad på särskilda boenden), vilket ger de anställda större möjlighet att påverka sin arbetssituation, skapa ansvar och ökad grad av självbestämmande.

Hemtjänst

Det kommer alltför många medarbetare till varje mottagare av hemtjänst. Bakomliggande orsak är främst det stora problemet att rekrytera personal och personal med lämplig kompetens. Maten till mottagare av hemtjänst ska tillagas i Göteborgsområdet och inte transporteras långa sträckor.

Teknik

Utvecklingen inom IT-området går allt snabbare och därmed blir många äldre utan möjlighet att använda de nättjänster som idag krävs i vardagen. De äldre ska få hjälp med kunskap om den digitala världen, vilket inte är lätt att skaffa på egen hand.

I kommunen finns en fixartjänst för att hjälpa till att öka tryggheten och minska risken för fallolyckor för dem som är 67 år och äldre. En motsvarighet inom det digitala området skulle vara till stor hjälp för att i viss utsträckning bidra till att minska äldres utanförskap inom området.

Boenden

Antalet särskilda boenden i Göteborg är enligt nuvarande prognos tillräckligt fram till år 2033. Det som saknas i kommunen är andra former av boende för seniorer, som av olika skäl inte vill bo kvar hemma. Trygghetsbostäder söks på den ordinarie bostadsmarknaden via Boplats. Förutom trygghetsbostäder finns sedan 2020 möjlighet att inrätta biståndsbedömt trygghetsboende. Det är en boendeform för äldre som behöver stöd och hjälp i boendet genom hemtjänst och sjukvård efter behov samt tillgång till matsal. I Göteborg har inget sådant trygghetsboende inrättats, men det finns två i Mölndal. LOV, Lagen om valfrihet, ska gälla också för särskilda boenden i Göteborg. Den valmöjligheten har varit mycket uppskattad av många. För dem som vill bo kvar hemma anpassas deras bostäder efter respektive behov.

Förebygg ofrivillig ensamhet då människan i grunden är en social varelse. Hur var och en väljer att leva sitt liv är inte en fråga som politiker ska lägga sig i. Samtidigt lever många i vårt samhälle, ofta årsrika, i en ofrivillig ensamhet och är i värsta fall bortglömda. Ett aktivt folkhälsoarbete är därför viktigt med insatser för att minska ofrivillig ensamhet, social isolering och förebygga ohälsa. Det handlar om allt från hur staden byggs och säkerställer trygghetsboenden till öppna mötesplatser, uppsökande arbete och möten mellan generationerna.

Ökat numerärt vårdbehov för äldre i Göteborg

Under perioden 2021–2040 kommer antalet äldre i åldern 75-85 år att öka med cirka 45 procent och antalet 85 år och äldre ökar med cirka 80procent. Det blir en utmaning att klara den ökningen utan att ge avkall på kvaliteten. Vi vill att den volontära kretsen utökas genom upprättandet av nya partnerskap, till exempel med Röda Korset och andra frivilligorganisationer.

Diskriminering på grund av ålder och sexuell läggning

Åldersdiskriminering eller ålderism innebär att det finns stereotypa föreställningar och diskriminering som utgår från en människas ålder. Det kan vara inom arbetslivet, i ekonomiska frågor eller allmänt hur en äldre människa bemöts inom olika delar av samhället.

Äldre HBTQI+-personer är en blandad grupp med många olika erfarenheter och behov, där det gemensamma är att de bryter mot samhällets normer för kön och sexualitet. Många äldre HBTQI+-personer kan känna oro inför hur personalen kommer att bemöta dem eller vara oroliga inför att behöva dölja sin identitet eller sexualitet på äldreboendet eller i mötet med hemtjänsten. Detsamma gäller äldre inom andra minoriteter.