Se alla

Miljö och klimat

För ett grönt Göteborg

Transport och infrastruktur påverkar miljön bland annat i form av partiklar, buller och fossila utsläpp. Det är ett kärnuppdrag för staden att tillgodose behovet av el, värme och kyla. Samtidigt påverkar eltillverkningen miljön och klimatet på olika sätt, särskilt om produktionen inte är fossilfri. Energieffektivisering är därför en åtgärd som förbättrar både klimat och miljö. Det kan påverkas i alla politiska beslut och därför vill Liberalerna Göteborg att miljö- och klimatpolitiken integreras som en naturlig del vid samtliga politiska beslut.

Liberaler är ofta kritiska när lagar, regler och höga skatter står i vägen för företag och individer. Samtidigt värnar Liberalerna om likvärdiga villkor för olika gröna energislag och teknikneutrala regler. De pågående klimatförändringarna är ett av de största hoten mot individens frihet och därför skall Liberalerna Göteborg stå upp för vetenskapen och öka takten i omställningen. Det vill vi göra genom att balansera klimatfrågan med politiskt mod och ekonomisk hållbarhet. En liberal klimatpolitik gör skillnad på riktigt och tar vara på alla krafter i samhället: företag, individer och organisationer. Det är endast då som vi klarar av den stora omställningen som behöver göras. Politiken ska skapa förutsättningar för detta.

Liberalerna vill:

 • Ta fram en plan för att säkra vattenförsörjningen på lång sikt.
 • Anta en åtgärdsplan för klimatanpassning där det framkommer hur befintlig byggnation och infrastruktur ska anpassas för att klara av en temperaturhöjning.
 • Bevattning av kommunala parker och trädgårdar ska göras med omhändertaget regnvatten och inte med dricksvatten som i dagsläget.
 • Göteborg bör inrätta en arbetsgrupp som samordnar, stöttar och driver på hela stadens förberedelse för en global temperaturhöjning.
 • Bygglov för ny bebyggelse ska alltid vara förenat med krav på lösningar för försörjning av el, vatten och värme som inte medför någon negativ nettobelastning för miljön.
 • All el- och värmeproduktion i staden ska vara klimatneutral till 2025, exklusive sopförbränningen, som ska vara klimatneutral till 2030, exempelvis via metoder som fångar upp koldioxid (CCS).
 • Hela allmännyttans befintliga bostadsbestånd ska ha mål för energieffektivisering.
 • Göteborg Energi behöver bidra i elektrifieringsprocessen för att nå det nationella målet om en utsläppsreduktion från landets fordonsflotta.
 • Antalet laddplatser för elbilar ska utökas och det ska vara ekonomiskt fördelaktigt att ladda elbilar när det är låg belastning i elnätet.
 • Inför fler laddplatser längs Göteborgs gator.
 • Göteborgs tak ska ska vara en resurs att använda för exempelvis energiproduktion, vatteninsamling, grönområde och gynna den biologiska mångfalden.
 • Slottsskogen och andra grönområdens gränser behöver definieras och säkras, för att stadens grönyta inte ska krympa i takt med att staden växer.

Planera för klimatanpassning nu

De fossila utsläppen behöver minska drastiskt, men tyvärr har klimatet redan påverkats och kommer fortsätta att göra det även om utsläppen minskar i takt med internationella överenskommelser. Liberalerna Göteborg tycker därför att det är viktigt att inte enbart fokusera på hur utsläppen ska minska, utan även på hur Göteborg ska hantera ett förändrat klimat. Exempelvis bedöms Göteborg påverkas av en ökad nederbörd, inklusive både mer frekventa och intensivare skyfall, längre och hetare värmeböljor samt en global havsvattennivåhöjning.

I Göteborg ska vi göra allt vi kan för att minska våra utsläpp.Vi måste samtidigt förbereda staden för att målen i Parisöverenskommelsen inte nås och för en global temperaturhöjning på mer än 2°C. Vi ska självklart hoppas på det bästa, men samtidigt planera för det värsta. Vi har listat några möjliga konsekvenser för Göteborg av klimatförändringarna:

 1. Havsvattennivåhöjning hotar stadens dricksvattenförsörjning samt bebyggelse och infrastruktur i närheten av Göta älv och Nordre älv.
 2. Större frekvens och intensitet av skyfall ökar risken för lokala översvämningar.
 3. Ökad risk för extrem värme under längre perioder, vilket hotar medborgarnas hälsa, framför allt hos äldre och sjuka.

Liberalerna Göteborg vill ta fram planer och börja planera för hur vi ska lösa dessa hot mot vår stad. Det är för sent att börja tänka när konsekvenserna redan är här och därför vill vi säkra råvattenförsörjningen samt se till att det finns planer för hur befintlig byggnation och infrastruktur ska klara av en temperaturhöjning.

Energiförsörjning för framtiden

En stor stad har stora energibehov. För att kunna tillgodose stadens el- och energibehov på ett fossilfritt sätt krävs att vi nyttjar och kontinuerligt utvecklar de möjligheter vi har till full kapacitet.

Liberalernas uppgift är att verka för att det offentliga inte står i vägen för gröna effektiva investeringar. Det är också rimligt att staden, som har begränsade möjligheter att påverka nationella regelverk och skattesystemets utformning, tar sitt ansvar för klimatet med de medel vi har till vårt förfogande. Göteborg kan till exempel verka för en fossilfri elproduktion i sin egen fastighetsförvaltning och i de kommunala bostadsbolagen.

Göteborg är en industristad och har därmed ett stort behov av att kunna säkra elförsörjningen för industrierna, vilket ställer högre krav på Göteborg än många övriga städer. Den el- och värmeenergi som produceras i Göteborg använder till viss del fortfarande fossila bränslen. Liberalerna Göteborg vill att de bränslena ska fasas ut.

Allt eftersom fler och fler göteborgare skaffar elbil behöver det säkerställas att elnätet inom staden har tillräcklig kapacitet för att ladda dessa fordon på ett sätt som elnätet kan hantera. Liberalerna Göteborg vill se tillräckligt med laddplatser och utöka dessa längs Göteborgs gator. Samtidigt finns en tydlig målkonflikt när det kommer till bilar överlag, något som behöver tydliggöras och lyftas fram. Göteborgs invånare är mycket nöjda med att nyttja sitt primära framkomstmedel, den egna bilen, och ser inget behov av att ändra beteende. De flesta sakkunniga är däremot eniga om att en stor förändring ligger framför oss och det rör sig inte bara om den påbörjade elektrifieringen av transportsystemen. Både politiken och de tjänstemän som planerar och utvecklar trafiksystem arbetar med utgångspunkt i insikten att det inte finns fysiskt utrymme för egenägda bilar i en växande storstad, oavsett hur de drivs. Även en aktör som Volvo Cars planerar för en framtid där de inte längre primärt säljer bilar till privatpersoner, utan där privatpersoner och företag köper tjänsten mobilitet, möjligheten att förflytta sig. Här finns en krock mellan människors förväntningar och framtidens leverans som Liberalerna Göteborg vill börja ta tag i.

Ett grönt Göteborg

För att Göteborg ska vara en vacker och fin stad, med bra luftkvalitet och där folk trivs och mår bra, då krävs parker och blå-gröna stråk längs vattendragen. Liberalerna Göteborg vill verka för ett grönare Göteborg. Om 100 år och mer vill vi att Slottsskogen fortfarande ska vara en stor grönyta i staden. Vi vill se grönområden som är hållbara i längden och därför behöver staden utveckla system för att vattna sina parker och trädgårdar med regnvatten. Likaså vill vi se Göteborgs tak bli en del av vårt hållbara samhälle.