Se alla

Miljö och klimat

Från klimatbov till föredöme

Vår vision för Göteborg är en växande stad som harmonierar med naturen och inte överutnyttjar jordens resurser. Staden i sig ger möjligheter att minska det ekologiska fotavtrycket som vi människor lämnar efter oss. Med en urban miljö är det möjligt att utnyttja resurser mer effektivt och underlag skapas för kollektiva transportsystem.

Liberalerna vill:

Liberala förslag:

 • Fler solceller på tak och fler vindkraftsverk i Göteborg ska främjas.
 • Alla bussar i stadstrafiken ska elektrifieras inom 5 år.
 • Andelen hållbara resor med kollektivtrafiken, cykel och gång ska öka.
 • Laddplatser för el-bilar ska byggas ut.
 • Kommunala bostäder och lokaler med hög energiförbrukning ska renoveras.
 • Fjärrvärmen ska göras fossilfri och Rosenlundsverket ska avvecklas och därefter behövs en plan för att ersätta det fossileldade Ryaverket.
 • Miljöförvaltningens kontroll av kemikalier måste förbättras.
 • Alla verksamheter i kommunen bör omfattas av ett miljöledningssystem.
 • Dagvattensystemet måste byggas om så att antalet översvämningar och föroreningar minskar.
 • Utred behovet av särskilda miljözoner på vissa gator med för höga luftföroreningar.
 • Ställ om färjorna på älven till el-drift eller förnyelsebara bränslen.
 • Den göteborgska kusten ska återkommande städas från skräp.
 • Smartare fastighetsnära insamling behövs.
 • Moderna självavläsande kärl vid miljöstationer för att undvika nedskräpning och fulla kärl.
 • Fria besök på ÅVC för privat bruk.
 • Höj straffavgifterna för privatpersoner och verksamheter, som dumpar avfall på otillåten plats.
 • Bygg en ny kretsloppspark i Södra Göteborg.

För att nå målet om en maximal temperaturökning på 2 grader kommer det krävas modiga beslut. Göteborg behöver en omställning till energieffektiva och fossilfria lösningar som omfattar transporter, bostäder, lokaler liksom konsumtionen av varor och tjänster. Det lokala målet om en begränsad klimatpåverkan bedöms i dag mycket svårt att nå och utvecklingen går för långsamt.

För att kunna minska klimatpåverkan från transportsektorn är en utbyggd kollektivtrafik med el-fordon viktig. Den fysiska samhällsplaneringen kan förbättras så att det blir attraktivt att ta kollektivtrafiken eller cykeln för många vardagliga resor. Vi vill underlätta för el-bilar genom att bygga ut möjligheterna till laddning.

Göteborg behöver starta ett omfattande program för upprustning av bostäder och lokaler för att minska klimatpåverkan. Den kommunala fjärrvärmens beroende av fossila bränslen ska minska. Det fossileldade Rosenlundsverket bör avvecklas så snart det är möjligt och även Rya Kraftvärmeverk behöver en avvecklingsplan.

Den giftfria staden

Nya kemikalier har varit viktiga för vår utveckling och inneburit revolutionerande förändringar av vår levnadsstandard, men en del kemikalier har också en baksida och innebär en risk att drabbas av olika sjukdomar eller skador. Kommunen har en mycket viktig uppgift i att utöva tillsyn över hur många verksamheter hanterar kemikalier och varor som innehåller kemikalier. Särskilt produkter som riktas till barn måste granskas eftersom barn är särskilt känsliga.

Att dagvatten från vägar och hustak på en del ställen kommer ut i avloppssystemet är en av anledningarna till att halterna av en del tungmetaller är höga. Detta måste åtgärdas. Nya dagvattendammar och fler gröna ytor kan minska problemen.

Frisk luft även i Göteborg

En bra luftkvalité minskar risken för att drabbas av hjärtkärlsjukdomar och bidrar till en bättre hälsa för alla göteborgare. Göteborgs Stad har blivit fälld av EU-domstolen för att en acceptabel luftkvalité inte har kunnat garanteras medborgarna i vissa områden. Utsläppen kommer lokalt i första hand från vägtrafiken. På de mest utsatta platserna kan det bli aktuellt att införa särskilda miljözoner för biltrafiken. Det innebär att endast bilar med låga utsläpp får köra i dessa zoner. Kollektivtrafiken på älven bör utökas och färjorna bör gå i bräschen för miljövänliga sjötransporter med el eller förnyelsebara bränslen.

Renare hav och stränder

Utsläppen måste minska och de värdefullaste delarna skyddas som marina reservat. Det behövs mer miljöövervakning av havet och vattendrag. Plast och läkemedel måste förhindras att spridas i våra vatten.

Det ska vara lätt att sortera rätt!

Liberalerna vill att det ska vara enkelt att sortera rätt samtidigt som vi vill motverka avfall och skräp på gator och vid miljöstationer i bostadsområden. Ett sätt att förenkla för många att sortera mer är att sträva efter fastighetsnära insamling. Liberalerna vill införa återvinningskärl som möjliggör sortering av fler material än brännbart och kompost (ex papper, glas, metall och plast). Ny teknik möjliggör nya automatiserade lösningar för tömning av fulla kärl vid miljöstationer. Liberalerna vill modernisera logistiken kring tömning av miljöstationer för att minimera avfall på marken vid miljöstationer i bostadsområden. Liberalerna vill ta bort begränsningen av 6 avgiftsfria besök hos stadens Återvinningscentraler och bygga en ny kretsloppspark i södra Göteborg. Det ska också vara dyrt att göra fel. Därför vill liberalerna höja straffavgifterna för personer och verksamheter som dumpar avfall där det inte är tillåtet.