Se alla
Liberalerna Göteborg jobb företagande kaffe barista

Näringsliv och jobbskapande

Ett starkt näringsliv är en grundförutsättning för en hög sysselsättningsgrad, låg arbetslöshet och därmed generera skatteinkomster som kan användas till vår välfärd.

Göteborgsregionen har en stark tradition av stora, framgångsrika företag såsom SKF, Volvo, Astra och SCA. Liberalerna Göteborg vill att vi blir lika bra på att stödja startups och medelstora bolag eftersom det är hos dem som den stora framtida potentialen finns. En bättre balans mellan stora och små företag minskar också känsligheten för enskilda branschers konjunkturcykler. Vi ser att läget i Göteborg har förbättrats avsevärt under senare år och ett stort antal startups har skapats. Det är en positiv trend som måste tas om hand av staden på ett positivt sätt för att maximera potentialen i dessa företag och behålla dem i regionen.

Liberalerna vill:

  • Satsa på och bygg ut yrkesutbildningar som matchar lokala företags behov och branscher.
  • Kombinera yrkesutbildning med språkutbildning för nyanlända svenskar.
  • Utveckla fler feriejobb och praktikplatser i näringslivet för ungdomar, för att underlätta och öka anställningsbarheten samt bidra till att unga bygger egna nätverk på arbetsmarknaden.
  • Utveckla det lokala mottagandet för utrikesfödda kvinnor som kommer till Sverige via anhöriginvandring.
  • Tillsätt fler företagslotsar som tar ansvar för och samordnar ärenden åt företagare in mot stadens olika förvaltningar och bolag.
  • Göteborgs offentliga avgifter gentemot de lokala företagen ska vara transparenta och mest prisvärda i Sverige. Inför en tidsgaranti för beslut i tillståndsfrågor.
  • Göteborgs Stad skall ta ett ansvar för att medfinansiera det entreprenöriella stödsystemet i syfte att utöka rådgivarkapaciteten för startups och befintliga företag.
  • Ge ett uppdrag till kommunala fastighetsägare av lokaler att testa flexiblare hyresavtal.
  • Verka för att förbättra attityden mot företagare hos stadens politiker och tjänstemän.

Målet är gynnsamma förutsättningar

Liberalerna är övertygade om att Göteborgs kommun inte kan skapa privata jobb och företag, men däremot ge förutsättningar och stimulanser för ett gott företagsklimat. På sikt är målet att skapa en stad med gynnsamma förutsättningar för innovation, entreprenörskap och näringsliv. Samtidigt ska staden vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. Genom att skapa en stad som är attraktiv på många plan kommer man kunna attrahera och behålla människor från såväl Sverige som från utlandet. Detta måste kombineras med en kommunal förvaltning och styrning, som har smidiga och understödjande processer som underlättar och stimulerar företagande.

Ett bättre lokalt näringsliv

Kommunen brister i sitt stöd till näringslivet vilket gör att många entreprenörer väljer att starta eller flytta sina verksamheter till andra kommuner. I Svenskt Näringlivs ranking av svenska kommuners företagsklimat har Göteborg klättrat de senaste åren, men från väldigt låga nivåer. I den senaste rankingen hamnar Göteborg på plats 191 av landets 290 kommuner. Det är inte bra nog. Även om det går åt rätt håll finns det mycket kvar att göra.

För att Göteborg ska bli en attraktiv stad att driva företag i vill Liberalerna Göteborg fokusera på att det finns bra bostäder, skolor och infrastruktur, men även företagsklimatet spelar en stor roll. Göteborg har två företagslotsar som hjälper företagare att nå rätt personer inom kommunen. Detta har visat sig vara mycket framgångsrikt, men inte tillräckligt. För att stärka företagsklimatet behöver denna framgångsrika satsning skalas upp betydligt. Många företagare upplever att kommunen har en negativ attityd och saknar rätt kompetens för att kunna hjälpa företagen. Liberalerna Göteborg vill även se en förbättring av attityderna hos politiker och tjänstemän. Ändrar vi attityderna så har vi kommit långt på vägen till ett företagsrikt Göteborg.

Hotet från kriminaliteten

Det fria näringslivet hotas av kriminalitet och organiserad brottslighet. Kriminella hotar seriösa företagare utifrån, både genom att starta företag som en fasad för kriminell verksamhet och i andra fall konkurrera på ojusta villkor. Liberalerna vill att kriminaliteten mot företagare och näringsidkare kraftigt ska minska. Samtidigt vill vi hjälpa småföretagare och näringsidkare som utsätts för brott. Utsatta företagare upplever att de saknar stöd och resurser för att själva hantera konsekvenserna av att bli utsatta för dessa brott.

Vänd trenden vad gäller arbetslösheten

Arbetslösheten bland unga är den högsta på 100 år. Värst är den för utrikesfödda ungdomar. Under flera år sjönk ungdomsarbetslösheten, men den positiva trenden bröts i samband med att pandemin slog till med full kraft i början av 2020. Många instegsjobb för unga, både svensk- och utrikesfödda, fanns inom främst handel, hotell och restaurang. Det är branscher som drabbats mycket hårt av pandemins effekter. Arbetslösheten bland unga i Göteborg ligger högre än både rikssnittet och i Stockholm. Att påbörja vuxenlivet i ett utanförskap och med svårigheter att försörja sig själv får stora konsekvenser. Det påverkar deras möjligheter att skapa ett fritt liv där deras drömmar kan förverkligas och det finns risk för att de fastnar i utanförskap under lång tid. Det är av hög prioritet att skapa förutsättningar för unga att ta sig in på arbetsmarknaden och känna sig fria att påverka sitt eget liv.

En annan viktig grupp är utrikesfödda kvinnor som kommer hit som familjemedlemmar och därför inte får ta del av många av åtgärderna som finns för att få ut människor i jobb. För Liberalerna är det självklart att om en kvinna integreras så integreras en hel familj.