Se alla

Skola

Skolan i Göteborg behöver en nystart, fokus på kunskap och studiero.

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi Liberaler så envist kämpar för en riktigt bra skola: För att varenda barn, oavsett bakgrund i Göteborg, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar.

Liberalerna vill:

Liberala förslag:

 • Hög tid att satsa på skolan. Skolans andel av budgeten ska öka.
 • Skolor som inte fungerar ska kunna stängas eller sättas under tvångsförvaltning.
 • Mindre klasser och fler lärare i lågstadiet. Undervisningstiden ska förlängas.
 • Stimulera till ökad läsning.
 • Fler speciallärare ska anställas.
 • Rektor ska kunna fatta beslut om skolplikt utanför skoltid, under lov eller extra skolår för elever som skolkat, blivit avstängda eller inte nått kunskapskraven.
 • Läs- och skrivtest ska genomföras i årskurs 1.
 • Barn i behov ska få det stödet som krävs för att klara kunskapsmålen. Särskilda resursavdelningar och undervisningsgrupper ska värnas.
 • Inför betyg från årskurs 4.
 • Sommar- och lovskola, läxhjälp och ett 10:e skolår ska erbjudas.
 • Etablera särskilda spetsutbildningar i grundskolan, s.k. Nobelklasser.
 • En särskild handlingsplan för särskilt begåvade barn ska tas fram.
 • Inför mobilfria lektioner och klassrum.
 • Skriftliga ordningsomdömen ska införas i terminsbetygen.
 • Närvaron ska öka och följas upp, särskilda riktlinjer ska införas.
 • Flytta mobbare.
 • En Skolakut ska inrättas.
 • Elevhälsan ska prioriteras.
 • Lärarnas status måste höjas genom högre löner och goda arbetsvillkor. Göteborg ska vara löneledande i regionen.
 • Lärarna ska ges ökade befogenheter i klassrummet.
 • Karriärmöjligheterna för lärare ska öka.
 • Lärarna ska ges ökade möjligheter till vidareutbildning.
 • Minska lärarnas administrationsbörda, med till exempel lärarassistenter.
 • Rätten att välja skola ska försvaras.
 • Ett aktivt skolval ska införas i Göteborg.
 • Nya skolor ska byggas.
 • Inga skolor i Göteborg ska sakna ett skolbibliotek. Skolbibliotekariernas kunskap och engagemang ska tillvaratas och utgöra en naturlig del av skolans undervisning.
 • Undervisning i svenska språket ska prioriteras för nyanlända elever och nyanlända ska ha rätt till fler lektioner i svenska.
 • Mottagningsenheter och introduktionsklasser ska etableras på fler skolor.
 • Nyanlända elever som riskerar att inte nå kunskapsmålen kan få förlängd skolplikt.
 • Karriärtjänster för lärare med högre löner i skolor i utsatta områden.
 • Uppdelning av undervisningen mellan tjejer och killar ska inte kunna göras av religiösa skäl – bara tillfälligt och då av pedagogiska skäl.
 • Det ska vara höga krav för att komma in i gymnasieskolan och ta examen.
 • Extra ansträngning ska uppmuntras med meritpoäng.
 • Gymnasieskolan ska vara ämnesutformad, inte kursutformad.
 • Ett avslutande nationellt examensprov ska införas.
 • Inför en 2-årig yrkesskola, för vuxna motsvarande gymnasial nivå med stort inslag av arbetsplatsförlagt lärande.
 • Yrkeseleverna ska inte tvingas läsa in högskolebehörighet, men det ska vara en möjlighet för alla.

Varenda elev, oavsett bakgrund, ska få de kunskaper som hon eller han behöver för att kunna uppnå sina drömmar. Alla elever som går ur grundskolan ska ha de kunskaper som krävs för att klara fortsatta studier. Allra viktigast är baskunskaperna – att kunna läsa, skriva och räkna. Att skolan är bra är särskilt viktigt för de elever som fått en svår start i livet eller har föräldrar utan studievana. I Göteborgs skolor ska alla kunna utvecklas efter sina förutsättningar och de som har störst behov av hjälp ska också få mest stöd.

Skolan först

Kommunaliseringen av skola var ett misslyckande och särskilt tydligt har det blivit i Göteborg. Att skolan nu lyfts från stadsdelsnämnderna är ett första steg. Nu är det är hög tid att sätta skolan främst och det innebär att skolans andel av budget måste öka. Alla skolor i Göteborg ska vara bra skolor. Skolor som inte klarar sitt uppdrag ska aldrig accepteras.

En skola med kunskapsfokus

Alla elever ska mötas av höga, positiva utmaningar och tydliga kunskapskrav. Kärnämnen som svenska och matematik måste stärkas. Liberalerna vill göra detta genom att förlänga undervisningstiden i lågstadiet med i snitt en timme per skoldag. Särskilt viktigt är tidiga insatser i lågstadiet. Elever som inte når målen i svenska och matematik ska få automatisk rätt till extra lektioner, läxhjälp och speciallärarhjälp.

För att nå högre resultat i grundskolan behöver vi lägga om arbetssättet. Det krävs mer fokus på grundläggande bas- och ämneskunskaper samt att läroplanen revideras. Skolan behöver mer traditionell lärarledd undervisning.

Det är viktigt att säkerställa att elever i behov av extra stöd får de insatser som krävs. Extra anpassningar sker inom ramen för undervisningen och därför är det viktigt att skolpengens grundersättning är så hög som möjligt. Inkluderingen i skolan har på vissa håll gått för långt. Liberalerna värnar stadens små grupper där elever i stort behov av särskilt stöd får sin undervisning.

Organiserad läxhjälp ska erbjudas alla barn i skolan eller på fritids. Dessutom ska det finnas sommar- och lovskola för elever i årskurs 4–9 som behöver det. Om det behövs ska ett tionde skolår erbjudas. Om lektioner ställs in till exempel för att läraren är frånvarande ska undervisningen ges vid ett annat tillfälle.

Skolan ska vara en utmaning för alla elever, även de med särbegåvningar. Den som har talang för matematik eller språk ska kunna välja en spetsutbildning precis som den som har talang för idrott eller för estetiska ämnen så som musik.

En skola med lugn och ro

Göteborgs skolor har i dag stora problem med otrygghet och bristande studiero i klassrummen. Att visa respekt för andra elever och lärare och att ta ansvar för sina studier har stor betydelse för skolgången. Lugn och ro i klassrummen är helt avgörande för en framgångsrik skola. Lärarnas auktoritet måste återupprättas.

Lärarna ska få ägna sin tid åt det som de är utbildade till; att undervisa sina elever. De elever som behöver kunskapsskolan allra mest är samma elever som behöver en mobilfri skola allra mest. Det är viktigt att eleverna har en hög närvaro. Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till och den ska inte ignoreras.

Ingen ska behöva vara rädd för att gå till skolan eller jobbet. Den som blir utsatt för mobbning och kränkningar ska aldrig behöva byta skola. Vi ska inte straffa den som redan är utsatt. Istället är det mobbaren som ska flyttas så att andra slipper kränkningar. Ibland uppstår det situationer i klassrum och på skolor som inte kan hanteras lokalt. Även om eleven inte klarar av att gå i en vanlig klass har man rätt till en god utbildning. Det är oerhört viktigt för dem att kunna fortsätta sin skolgång och att få möjlighet till en nystart, därför ska en Skolakut inrättas.

Göteborgs viktigaste yrke

Läraryrket är Göteborgs viktigaste. Skickliga och entusiastiska lärare med god löneutveckling, bra arbetsvillkor, stor auktoritet och tydliga befogenheter i klassrummet är en avgörande faktor för att höja resultaten i skolan. Därför måste läraryrkets status höjas. Lärare ska ha hög lön och kunna göra karriär i Göteborg.

Lärare ska kunna fördjupa och utöka sina ämneskunskaper under sin karriär. Ett års vidareutbildning på universitet ska erbjudas, för fördjupning eller för att bli behörig i ytterligare ämnen. Liberalerna vill minska lärarnas administrationsbörda genom att anställa lärarassistenter.

Förstärk elevhälsan

Många unga mår dåligt, ofta är det i skolan som vuxensamhället märker det först. Det kan till exempel handla om eleven som har så höga krav på sig själv att hen får ångest eller eleven som mobbas av klasskamraterna. Elevhälsan fyller en viktig funktion, med skolläkare, skolsköterska, kurator, psykolog och specialpedagog. Det är viktigt att det finns ett tidigt stöd på alla skolor och att tillgängligheten till elevhälsan är god.

Friheten att välja skola ska försvaras

Föräldrar och elevers rätt att välja skola och inriktning ska värnas. Ett aktivt skolval ska införas i Göteborg. Utan fristående skolor hade det inte varit möjligt att erbjuda alla elever utbildning i staden. Till friskolor som har kösystem ska barn kunna ställas i kö tidigast ett år före skolstart.

Fler klassrum behövs i Göteborg

I dag är många av Göteborgs skolor fulla och fram till 2025 behövs minst 530 nya skolklasser. Det behöver byggas nya skolor, äldre skolor behöver moderniseras och rustas upp. Miljön i skolan ska vara en kreativ oas som inbjuder till kunskap och bildning. Särskilt viktigt är att det finns bemannade skolbibliotek eftersom digital kunskap och källkritik blir allt mer central.

Fokus på svenska språket

Svenska språket behövs i Sverige för att nå kunskapsmålen i skolan, vara en del av samhället och för att kunna förverkliga sina drömmar. Nyanlända elever ska mötas av höga förväntningar och en undervisning anpassad till deras förkunskaper. Nyanlända elever ska snabbt genomgå en kunskapsscreening, för att avgöra förkunskaper och eventuella stödbehov. Resultatet av detta ska sedan omsättas i konkret undervisning baserat på elevens färdigheter.

Nyanlända elever ska ha rätt till fler lektioner i svenska. För att få en jämnare fördelning av asylsökande och nyanlända elever på fler skolor behövs fler mottagningsenheter och introduktionsklasser i Göteborg.

Skolor i utanförskapsområden, områden där utbildningsnivån är låg och arbetslösheten hög, har extra stora utmaningar. Dessa skolor ska få mer resurser för att möta utmaningarna. Därför ska Göteborg ha ett starkt socioekonomiskt fördelningssystem. Mer resurser betyder både mer pengar och att de skickligaste lärarna och rektorerna arbetar där. De elever som har sämst förutsättningar måste få möta de allra bästa lärarna.

Skolan ska inte vara värdeneutral

Skolan ska ta tydlig ställning för humanistiska och demokratiska värderingar, mot extremistiska och våldsbejakande uttryck. Skolan ska fostra, men inte överta hemmets ansvar. Genom hela utbildningsväsendet ska ett medvetet och kunskapsbaserat arbete bedrivas för jämställdhet och för alla barns och elevers lika möjligheter oberoende av kön. Skolan ska motverka hedersförtryck.

En framgångsrik yrkeskarriär kräver gymnasieutbildning

En gymnasieskola av hög kvalitet, oavsett om den ger högskolebehörighet eller yrkesutbildning, ger alla elever en chans att utvecklas och öppnar nya vägar i livet. Dagens arbetsmarknad kräver med några få undantag minst en fullständig gymnasieutbildning. Att allt fler skaffar sig en god utbildning är viktig förutsättning för att Sverige ska kunna bibehålla och utveckla sin konkurrenskraft.

Det behövs fler och mer flexibla vägar till yrkeslivet. Vid sidan av dagens treåriga nationella gymnasieprogram ska det finnas möjlighet att söka till en 2-årig yrkesskola på gymnasial nivå, där fokus ligger på yrkesämnen och, för nyanlända, svenska.