I klassrummet kan nya dörrar öppnas för barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen eller öppna en bok. På det barnet ska skolan ha höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den bästa läraren finnas. Därför vill vi satsa mest där behoven är störst, arbeta för bättre blandning och öka skolans fokus på kunskap. Så minskar vi klyftorna, och så bygger vi ett Göteborg där varenda elev får en chans att hitta sin väg och uppfylla sina drömmar.

Liberal skolpolitik i Göteborg:

 • En skola med fokus på kunskap. Betygsresultaten i stadens skolor måste förbättras och det kräver ett ökat fokus på kunskap och arbetsro i klassrummen. Tidiga insatser kräver också tidiga utvärderingar av hur eleverna ligger till mot skolans mål.
 • Ökad studiero. Det är alltid elever som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Skolan ska vara en trygg plats och ingen ska vara rädd för att gå till skolan. Att visa hänsyn och respekt för andra elever och lärare och att ta ansvar för sina studier är av avgörande betydelse för att kunna tillgodogöra sig skolundervisningen. Det är oacceptabelt när elever inte kan koncentrera sig på sitt skolarbete för att det är oroligt i klassrummet eller att elever kommer för sent på morgonen och stör lektionerna.
 • SDN ska inte ha ansvar för skolan. Stadsdelarna har misslyckats med uppdraget som skolnämnder. Därför ska grundskolan lyftas från stadsdelarna och ansvaret ska samlas centralt. På så sätt ökar likvärdigheten och professionen får större frihet att utveckla verksamheten.
 • Ge rätt stöd åt elever med särskilda behov. En enhet för utredning och specialpedagogik ska inrättas, därigenom säkerställs att kompetens finns för att utreda och stötta elever med inlärningsproblem. Alla barn som behöver särskilt stöd ska få det i enlighet med skollagen.
 • Starta spetsutbildningar i grundskolan. Ett antal högstadieskolor i staden ska få starta spetsutbildningar, så kallade Nobelklasser med särskilda intagningsprov, i flera ämnen, för att stimulera och utmana begåvade elever.
 • Elevhälsan måste prioriteras. Många unga mår dåligt, ofta är det i skolan som vuxensamhället märker det först. Det kan till exempel handla om eleven som har så höga krav på sig själv att hen får ångest eller eleven som mobbas av klasskamraterna. Elevhälsan fyller en viktig funktion, med skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog. Det är viktigt att det finns ett tidigt stöd på alla skolor och att tillgängligheten ökar. En översyn av elevhälsan ska göras.
 • Frånvaron ska halveras. En förutsättning för att ta till sig kunskap är att eleven deltar i skolundervisningen. Närvaron ska öka och den totala frånvaron ska halveras under mandatperioden. Skolk är en varningssignal och kräver tidiga insatser vilket i sin tur leder till bättre skolresultat. Samarbete krävs mellan föräldrar och skola. Föräldrar ska få snabb information om barnens frånvaro via SMS och Internet. Skolk och annan frånvaro ska utredas av skolan i samråd med föräldrarna.
 • Flytta elever som mobbar. Mobbing, kränkningar och hot är helt oacceptabelt oavsett om det sker i skolan eller på nätet. Kontakten mellan skola och vårdnadshavare är centrala i arbetet mot att motverka mobbing. Skolorna ska ha effektiva antimobbningsplaner och det ska vara enkelt att anmäla om man har blivit utsatt för eller bevittnat mobbing. Mobbande elever ska, även mot föräldrarnas vilja, kunna flyttas från skolan.
 • Drogfria skolgårdar. Stadens policy mot alkohol- och narkotikamissbruk ska innefatta frivilliga elevavtal om att avstå från droger. Avtalen och testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna. Kvalitetssäkring och/eller certifiering av skolornas arbete mot användning av  droger ska initieras och genomföras på alla skolor.
 • Bambamaten ska vara god. Skolmaten ska ha hög kvalité, vara näringsriktig och god. Det är viktigt att barn äter maten som serveras istället för godis och läsk. Servering av ekologiskt kött är positivt, men inte ett måste.
 • Höj lärarnas lön och status. Lärare är den enskilt viktigaste faktorn för att vända resultaten i Göteborgs skolor. Ska staden kunna locka de allra bästa studenterna till lärarutbildningen och behålla engagerade lärare i yrket, måste lärarnas gedigna högskoleutbildning och deras avgörande roll för skolan avspeglas i lönekuvertet. Lärarlönerna ska höjas i Göteborg.
 • Premiera våra lärare. Vi vill att ett årligt pris, Årets lärare, ska införas i Göteborg för att lyfta fram stadens framgångsrika lärare i staden.
 • Stärk rektor som pedagogisk ledare. Den allra viktigaste uppgiften för en rektor är att vara pedagogisk ledare. Det handlar om att stötta lärarna, att ha tid för att besöka olika lärare i klassrummet och ge dem feedback på hur undervisningen kan utvecklas. I dag är Göteborgs rektorer klämda mellan sitt statliga uppdrag och den kommunala budgeten. Vi vill ge rektorerna förutsättningar att vara pedagogiska ledare. Många rektorer upplever att deras arbetsdagar i stor utsträckning fylls av andra typer av arbetsuppgifter. Vi vill ge rektorer utrymme att vara pedagogiska ledare.
 • Rektors lön ska höjas. Vi vill höja alla rektorers löner i Göteborg med 5 000 kronor i månaden.

  Liberal gymnasiepolitik i Göteborg

 • Satsa på gymnasieskolan. Gymnasieskolan i Göteborg är underfinansierad och det äg hög tid att satsa på gymnasieskolan i Göteborg.
 • Försvara friheten att välja gymnasieskola. Att välja vilken gymnasieskola man ska gå på är för många en självklarhet. Men den friheten är nu hotad. Vi försvarar rätten att välja skola och inriktning, oavsett huvudman.
 • Säkerställ ett brett utbud. Gymnasieskolans utbildningar ska innehålla utbildningsvägar både för de
  elever som har ambitionen att läsa vidare på universitet eller högskola och för
  dem som vill gå direkt ut i arbetslivet. Det ska finnas ett brett utbud av gymnasieutbildningar att välja mellan och
  ungdomarnas förstahandsval ska tillgodoses.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

No response

Vill du veta mer om vår politik eller ha kontakt med Liberalerna där du bor? Lämna din e-postadress här, så hör vi av oss.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.