Se alla
Liberalerna Göteborg skola

Skola

Framtiden börjar i klassrummet

Liberalerna i Göteborg vill se en skola där alla elever får möjlighet att utveckla sin fulla potential. Det ska finnas möjligheter att få extra stimulans för den som önskar det, men också omfattande insatser för de elever som behöver stöd och hjälp.

Skolan ska erbjuda alla elever en trygg arbetsplats, där ordning och studiero är bärande förutsättningar för att lärande ska kunna äga rum. Skolan ska fylla sitt kompensatoriska uppdrag genom att skolor i utsatta områden med stora integrationsutmaningar har en hög andel behöriga lärare. Insatser för att hjälpa elever ska sättas in så tidigt som möjligt i utbildningskedjan, redan på lågstadiet.

Göteborg ska vara attraktivt för lärare genom att erbjuda goda möjligheter till karriärtjänster och kompetensutveckling. Samtidigt måste Göteborgs Stad ge lärare förutsättningar att vara just lärare och kunna lägga mindre tid på administrativa och praktiska uppgifter som skulle kunna genomföras av andra yrkesgrupper i skolan.

Liberalerna vill:

 • Fler speciallärare ska anställas och det behövs fler behöriga lärare.
 • Klassrummen ska ha behöriga lärare och antalet behöriga ska bli fler genom högre löner och goda arbetsvillkor.
 • Förbättra karriärmöjligheter för lärare, särskilt för de som valt att arbeta i utsatta områden.
 • Lagstiftningen behöver ändras för att det ska bli lättare att stänga skolor som vilar på odemokratisk och extremistisk grund.
 • Säkerställ att elever med behov får tidiga insatser från skolans sida. Underlätta för de elever som behöver gå om en klass genom att ge den möjligheten redan på lågstadiet.
 • Underlätta för skolor att stänga av och flytta på elever som är hotfulla eller som undergräver ett positivt studieklimat.
 • Bygg ut användandet av särskilda undervisningsgrupper och skolakuten Elevator.
 • Mindre klasser och mer undervisingstid med lärare på skolor i utsatta områden.
 • Inför kommun-central rättning av nationella prov.
 • Bygg ut systemet för heltidsmentorer på högstadiet och gymnasiet för att stärka det studiesociala arbetet och minska otillåten frånvaro.
 • Underlätta för de elever som önskar röra sig framåt i en högre studietakt, generellt eller i ett enskilt ämne.
 • Inför fler moderna och attraktiva lärlingsprogram på gymnasiet, som lätt leder till jobb.
 • Stärk föräldrars och barns möjlighet att välja skola och inför transparenta kvalitetsjämförelser.
 • Barn till arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars förskola i veckan.
 • Stärk det språkutvecklande arbetet i förskolan och öka fokus på elevernas läsförmåga så tidigt som möjligt.
 • Bemannade skolbibliotek bör finnas på alla skolor.
 • Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska byggas ut. Möjligheten till omsorg i hemmet ska stärkas.
 • Minska barngruppernas storlek. Ett maxtak ska införas med start före de yngre barnen.
 • Inför skadestånd till de föräldrar som inte erbjuds förskoleplats inom 4 månader.

Större kunskapsfokus

Om Göteborg ska vara en del av ett globalt sammanhang, där kunskap är den främsta tillgången måste våra elever prestera bättre i skolan. I årskurs nio klarar var fjärde elev inte av att bli godkänd i alla ämnen. Vi ser samma tendens när det kommer till de nationella proven i årskurs tre. Liberalerna Göteborg vet att Göteborgs elever kan bättre. Ett sätt att sätta fokus på kunskap är att anställa fler speciallärare i skolorna. Det ökar möjligheterna till en god inlärning för elever med svårigheter. Även högpresterande elever bör uppmärksammas så att de inte tappar engagemanget i skolarbetet.

Bryt skolsegregationen

Många skolor i Göteborg är välfungerande, men det finns också skolor, speciellt i utsatta områden, där det finns stora utmaningar. Det handlar om elever med bristfälliga eller obefintliga kunskaper i svenska, men också bristande ordning och studiero vilket gör att elever med ambitioner i större utsträckning använder det fria skolvalet till att välja en annan skola. De elever som blir kvar, möter allt oftare sämre villkor och sämre skolmiljö. I många av dessa skolor förekommer också en oroande hederskultur.Där befinner sig barn och ungdomar i en kultur präglad av ett normsystem som inte erkänner grundläggande mänskliga rättigheter. Detta medför att många elever inte får det stöd och den uppmuntran till vidare studier som de har rätt till. Skolor i utsatta områden har inte sällan en så kallad pedagogisk segregation. För Liberalerna Göteborg är det grundläggande att elever i utsatta områden undervisas av behöriga och erfarna lärare.

Segregationen ökar genom att det finns skolor, som bidrar till att begränsa elevers möjligheter att utvecklas. Det måste därför bli enklare att stänga friskolor som vilar på extremistisk grund.

Ordning, studiero och respekt

För att lärande ska kunna ske måste en grundläggande ordning råda med ett respektfullt förhållningssätt mellan elever och personal. Här krävs fler åtgärder. Värdefull tid till lärande försvinner när lärare istället tvingas lägga kraft på att hantera överträdelser av ordningsregler.. På en del skolor förekommer 2-3 kränkningsanmälningar varje vecka och då finns det säkert ett mörkertal. Det rör sig om både verbala och fysiska kränkningar mellan elever, men även mot personal. Konflikter utspelar sig inte bara i klassrummen utan även i korridorer och på raster. Det är
vanligt att konflikter börjar på sociala medier under fritiden för att sedan följa med in i skolan där de ofta eskalerar

Fler behöriga lärare

Liberalerna har vid upprepade tillfällen konstaterat att läraryrket är Sveriges viktigaste yrke. Läraryrket har under decennier tappat i status och attraktivitet vilket märks även i Göteborg. När det saknas behöriga lärare blir konsekvensen ofta kortsiktiga lösningar med många vikarier, vilket drabbar elevernas lärande. Liberalerna Göteborg ser att fler åtgärder behöver komma på plats som skapar förutsättningar för lärare att vara just lärare där det centrala är att få arbeta med kunskapsförmedling i en ordnad skol- och klassrumsmiljö. Lärarnas fortbildning och kompetensutveckling behöver prioriteras i Göteborg.

Inkludering får inte leda till exkludering

Ambitionen att hålla ihop klassen och inte erkänna att elever har olika förutsättningar och behov har lett till problem. Elever med särskilda begåvningar har inte fått möjlighet att utvecklas fullt ut. Samtidigt har elever med ett kraftigt normbrytande beteende varit kvar i klasser där de förstört både för sig själva och för sina klasskamrater. Här behöver fler åtgärder komma till stånd, för att skapa förutsättningar för mindre undervisningsgrupper.

Tidiga insatser är centralt

Allt för många elever går för länge i våra skolor utan att allvarliga kunskapsluckor identifieras och åtgärdas. I värsta fall ser vi elever som går hela grundskolan och på gymnasiet hamnar på ett introduktionsprogram, då de inte har blivit behöriga till ett ordinarie program. Detta beror bland annat på att det bedömningsstöd som finns på lågstadiet och de nationella proven inte används i tillräcklig utsträckning för att ge elever och vårdnadshavare signaler om missade kunskapsmål. Det vill vi förändra.

Förskola

Inget är viktigare än en bra start i livet. Det ger alla barn större chans att lyckas och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolan måste vara tillgänglig för alla och ha fokus på lärande och stimulera barnens utveckling. Förskolan ska erbjuda varje barn en trygg omsorg, lusta att lära genom lek och ge dem verktyg de behöver för att klara skolan och själva forma sina liv.