Se alla

Sociala frågor

En liberal socialpolitik handlar om att möjliggöra för varje människa att leva ett självständigt liv och förverkliga sina drömmar. Vägen dit går via utbildning, arbete och egen försörjning. I Göteborg ska alla kunna känna meningsfullhet och kunna bidra på sina villkor. Liberalernas uppfattning är att samhället ska fånga upp och hjälpa den som inte klarar sig själv, men samhället får inte hindra eller stoppa den som kan stå på egna ben. Skyldigheter är lika viktiga som rättigheter.

Göteborg har i dag en rad problem som kräver ett socialpolitiskt reformarbete. Av olika anledningar blir livet ibland inte som det var tänkt. Det kan handla om livskriser, beroende som tar överhand, ohälsa och sjukdom eller att man lever i en relation med hot och våld. Ingen människa ska vara fången i de villkor han eller hon föds in i. Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, Göteborg ska erbjuda ett starkt stöd till de barn och vuxna som behöver det.

Liberalerna vill:

 • Beslut fattade i Göteborg ska genomsyras av barnrättsperspektiv. All handläggning av barnärenden ska kvalitetsgranskas.
 • Socialtjänsten bör i större utsträckning använda mellantvånget enligt LVU.
 • Bygg ut Skolfam för att omfatta alla familjehemsplacerade barn med fokus att alla ska klara kunskapskraven. Låt genomföra en särskild granskning av de HVB-hem och jourhem som Göteborg har avtal med.
 • Inför förstärkningsteam som avlastar socialsekreterare inom socialtjänsten, samt underlätta möjlighet till kompetensutveckling.
 • Inför en försöksverksamhet med fixrum.
 • Kraftsamling mot ohälsa och suicid. Hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och nära såväl digitalt som via socialtjänsten.
 • Förbättra vården för unga med ohälsa genom skolhälsovården och ungdomsmottagningar. Elevhälsan måste få bättre verktyg att hjälpa unga att känna igen och hantera kriser.
 • Identifiera fler vägar till sysselsättning och jobb för personer med funktionsnedsättning.
 • Förstärk socialtjänsten med bättre arbetsvillkor och större möjligheter till karriärutveckling.
 • En bred översyn behöver genomföras inom stadens förvaltningar när det kommer till olika former av stöd till anhöriga.
 • Öronmärk ett antal förturslägenheter i allmännyttan för våldsutsatta.
 • Försörjningsstöd alltid ska vara förknippat med adekvat motprestation.

Utgå från barnperspektivet

Barnrättsperspektivet ska vara grundläggande i alla stadens verksamhet. Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. För en del barn och ungdomar är livet däremot inte så enkelt. När föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt barn är det ibland nödvändigt att omhänderta barnet. Det skall också vara möjligt att använda ”mellantvång”, som innebär ökade möjligheter till öppna insatser även om det saknas samtycke. Konkret kan det till exempel handla att föräldrarna måste låta sitt barn gå i förskolan eller andra förebyggande insatser som kraftigt stärkt stöd på hemmaplan.

Liberalerna vill utöka granskningen av HVB-hemmen och följa upp placerade barns skolgång och hälsa. En särskild granskning ska genomföras av de företag som äger HVB-hem och jourhem, som Göteborg har avtal med. Här behöver vi också prioritera placerade barns skolresultat och hälsa.

Det är viktigt att kvalitetssäkra vården av barn som far illa. Barn som behöver socialtjänstens stöd lever ofta i utsatthet. Handläggningen av barnärenden i socialnämnderna behöver därför kvalitetsgranskas. De som bedriver familjehemsverksamhet ska få bra utbildning och följas upp ofta, samtidigt som samarbetet mellan skolan, socialtjänsten, familjehemmet samt hälso- och
sjukvården måste stärkas.

En förälder som begår allvarliga brott är ofta en fara för sina egna familjemedlemmar. Därför vill vi att polisen alltid gör orosanmälan till socialtjänsten när en vårdnadshavare anhålls för våldsbrott.

Tidiga insatser för minska risken för kriminalitet

Socialtjänsten måste få större möjligheter att agera för att rädda unga på väg att fostras in i kriminalitet. Obligatoriska insatser måste komma på plats tidigare, för såväl barn och unga som för deras föräldrar.

Ett stärkt arbete mot hemlöshet och missbruk

Alla människor har rätt till ett hem. Trygga boenden ger förutsättningar för att kunna ta itu med de problem som orsakat hemlösheten och därför ska principen Bostad Först värnas. Stadens förebyggande arbete för att undvika vräkning ska förbättras och inga barnfamiljer ska utsättas för vräkning.

Missbruk är en sjukdom och behöver behandlas som en sådan. Den person som lider av ett missbruk oavsett om det handlar om alkohol, droger spel eller sex är inte fri. Ett förebyggande folkhälsoarbete är grundläggande, tillsammans med tidiga insatser till personer med missbruksproblem. Lika viktigt är det att staden kan erbjuda stöd till anhöriga. Sverige har ett av Europas högsta dödstal vad gäller narkotikarelaterade dödsfall. Sverige och Göteborg behöver genomföra en rad åtgärder på detta område. En sådan åtgärd är att inrätta så kallade fixrum. Personer som injicerar droger ska kunna göra det under vårdpersonals övervakning. Detta för att undvika överdoser och dödsfall samt erbjuda stöd för att lämna sitt missbruk.

Från psykisk ohälsa till psykisk hälsa

Alltför många lider av psykisk ohälsa idag. Hjälp vid psykisk ohälsa ska finnas snabbt och nära såväl via vårdcentralen, digitalt och som stöd via socialtjänsten. Den första linjens psykiatri behöver byggas ut och alla ska ha rätt till en fast kontakt med läkare eller psykolog för att säkra trygghet och kontinuitet. Ingen ska behöva hamna i en så utsatt situation att den enda utvägen upplevs vara att ta sitt liv. Därför måste också fortbildningsinsatser inom staden kring suicid öka.

Pressen från samhället har bidragit till en generation av unga där många mår mycket dåligt. Vi vill se bättre vård för unga med ohälsa. Skolhälsovården, vårdcentraler och ungdomsmottagningar måste ges bättre möjlighet att hjälpa unga med psykisk ohälsa. Samarbetet mellan dessa olika instanser behöver förbättras. Den som behöver ännu mer stöd ska inte behöva vänta. Köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin måste kortas. Elevhälsan måste få bättre verktyg för att hjälpa unga att känna igen och hantera kriser.

Ett Göteborg tillgängligt för alla

Liberalerna Göteborg vill öka friheten för personer med funktionsnedsättning. Målet måste vara att Göteborg ska vara landets mest tillgängliga stad där personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett självständigt liv på lika villkor som andra. För att nå dit krävs en rad åtgärder. Idag är arbetslösheten oacceptabelt hög för personer med
funktionsnedsättning. I Göteborg behövs därför fler vägar till jobb och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning. Bland annat måste den dagliga verksamheten utvecklas och ha mer fokus på mångfald. Därtill behöver habiliteringsersättningen öka. Det måste även finnas större möjlighet att kunna välja var man vill bo. Staden behöver aktivt arbeta med att söka upp personer med funktionsnedsättningar inom kulturer som skambelägger funktionshinder.

En stärkt socialtjänst

Socialtjänsten är under hård belastning. Många ärenden och stor personalomsättning är några av utmaningarna. Socialtjänstens basverksamhet behöver långsiktiga förutsättningar. Det är så socialtjänstens personal kan få bättre arbetsvillkor och större möjligheter till karriärutveckling. Fler insatser krävs för att möjliggöra för socialtjänsten att ha mer fokus på direkt stöd.

Försörjningsstödet är vårt yttersta skyddsnät. Många som söker detta stöd tillhör samhällets mest utsatta. Samhället ska ha höga förväntningar på egen försörjning och därför ska försörjningsstöd så långt som möjligt vara förknippat med motprestation. Det kan handla om praktik, arbetssökande, enklare jobb eller deltagande i SFI.

Vi vill se över kommunens stöd till anhöriga, där inräknat äldre. Nästan var femte vuxen vårdar eller stödjer en närstående, merparten av dem är kvinnor. En bred översyn behöver genomföras inom stadens förvaltningar när det kommer till olika former av stöd till
anhöriga.