Se alla

Stadsbyggnad

Hela Göteborg ska leva

Många människor vill bo centralt vilket inte möts genom det existerande utbudet av bostäder. Det har gjort att för få människor bor i de centrala delarna av Göteborg. Detta har påverkat det lokala näringslivet som blir extra sårbart för olika svängningar, som under pandemin.

Liberalerna Göteborg vill att det ska finnas en ökad tillgång på bostäder i centrum, i form av god, tät stadsbebyggelse primärt i form av slutna kvarter. En levande innerstad är en av Göteborgs viktigaste tillgångar för besökare och turister, samt företag som står inför lokaliserings-, rekryterings- och expansionsbeslut. Därför vill Liberalerna Göteborg att politiken skall ha ett fokus på att Göteborgs stadskärna ska ha goda grundförutsättningar som en levande stad och det är bostäder som utgör underlaget till en levande innerstad.

Liberalerna vill:

 • Vi skall planera och bygga den goda staden bland annat genom att bygga bostäder vid Skanstorget, Lilla Bommen och i Gårda.
 • Exploatering på Heden måste öka samtidigt som möjligheterna till idrott och rekreation bevaras.
 • Genomföra en folk- och bostadsräkning i Göteborg.
 • Låta Göteborgsregionens Kommunalförbund regelbundet följa upp de bostadssociala frågorna på mellankommunal nivå.
 • Prioritera att bygga villor och småhus i Göteborg. Prioritera byggnation av trädgårdsstad på fler platser.
 • Öka ombildningar till bostadsrätter inom allmännyttan.
 • Underlätta att bygga för yngre med nya, innovativa boendeformer.
 • Intensifiera arbetet för att få till stånd ett storstadspaket för utbyggd kollektivtrafik.
 • Förutom att arbeta för utbyggnad av järnväg i närtid Göteborg-Alingsås ska Liberalerna Göteborg arbeta för järnvägssatsningar mellan Göteborg och Oslo.
 • Genomföra ett Cykellyft.
 • Ta fram en åtgärdsplan för en effektiv och enhetlig parkeringspolicy.
 • Utveckla fler BIDs i olika stadsdelar.
 • Inrätta skötselområden för omsorgsfullt skötta offentliga och halvoffentliga miljöer.
 • Utveckla vandringslederna i Göteborg.
 • Planera för blandade boendeformer i alla delar av kommunen.
 • Utveckla ett nytt område för idrott på Hisingen i Frihamnen likt Heden.
 • Göteborg behöver fler studentbostäder.

Planera och bygg den goda staden

Grundförhållandena i Frihamnen har visat sig vara dåliga och stora delar av Frihamnen skulle vara mycket kostsam att bebygga. Vi vill därför göra Frihamnen till en attraktiv plats för evenemang som Gothia Cup, Partille Cup, demonstrationer och samlingar. Liberalerna Göteborg vill se bebyggelse vid Skanstorget som skall smälta in med stilen i Haga. Vi ser även ett behov av att bygga bostäder i centrala Göteborg, exempelvis vid Västra Nordstan och Vasastaden samt i Gårda. Heden består idag av mycket död yta och parkeringar som vi vill kunna exploatera med fokus på rekreation och idrott ska bevaras.

Utrota trångboddheten

Det finns en stor trångboddhet och bostadssocial utsatthet i vissa stadsdelar. Under senare decennier har inflyttningen till de utsatta områdena varit mycket omfattande, fastän tillförseln av nya bostäder i princip har varit obefintlig. I dessa områden finns också en omfattande bosättning som ligger utanför folkbokföringsregistret. Liberalerna Göteborg bedömer det som ett problem att det fortfarande fattas kunskap om hur många och vilka människor som faktiskt bor i Göteborg och var i staden de bor.

Välgrundade fakta är en förutsättning för att arbeta fram åtgärder som kan leda till att alla göteborgare har godtagbara boendemiljöer. Korrekt folkbokföring är även en förutsättning för dimensionering av offentlig service. Därför vill Liberalerna Göteborg se en folk- och bostadsräkning i Göteborg, som ett gemensamt projekt mellan Staden, Skatteverket samt bostadsbolag och bostadsrättsföreningar. Vi vill även låta Göteborgsregionens Kommunalförbund regelbundet följa upp de bostadssociala frågorna på mellankommunal nivå.

Göteborg behöver fler villor och ombildningar

Att bo i villa är ett mål för flera människor. Dagens brist på villor i Göteborg får effekten att många flyttar utanför kommunen i samband med att de bildar familj. Nybyggnationen i vår stad har under lång tid dominerats av ett flerbostadshus-paradigm, det finns ingen motsättning mellan att bygga tät stad centralt och att bygga egnahem i andra lägen i Göteborgs Stad. En demografisk analys visar att de åldersgrupper som är i familjebildande ålder är stora, och det är helt centralt för Göteborg som stad att människor med skattekraft väljer att bo kvar i kommunen.

Göteborg behöver frigöra tillgångar genom ombildningar, som kan användas för att investera i stadsutveckling, skolor, förskolor, äldreboenden och infrastruktur. Yngre människor har en drivkraft för att bygga nytt tillsammans, utveckla gemensamma boendeformer, och utveckla innovativa, ofta miljöeffektiva, boendeformer. Vi tycker att staden aktivt skall välkomna och underlätta för dessa typer av initiativ som oftast ligger utanför de stora byggbolagen.

Kollektivtrafik ska finnas till för medborgaren

Liberalerna Göteborg tycker att det är alltför svårt att röra sig i och kring Göteborg. Kollektivtrafiken och regiontågtrafiken är otillräckligt utbyggd. Tågspåren in och ut ur Göteborg är överbelastade på ett sätt som saknar motsvarighet i landet och vissa hårt trafikerade sträckor till och från Göteborg saknar fungerande tågförbindelser. Tåginfrastrukturen runt Göteborg är gravt eftersatt sedan decennier. Det har helt enkelt inte varit någon idé att bygga räls till och från Göteborg på grund av den propp i systemet som Göteborgs centralstation har utgjort. Västlänken, som beräknas står klar 2026, löser upp den proppen. Liberalerna Göteborg vill att det skall läggas särskilt fokus på sträckan Göteborg – Oslo. Därtill vill Liberalerna prioritera färdigställandet av järnväg Göteborg – Borås, samt fyrspår mellan Göteborg – Alingsås.

Trots många års uttalat fokus på utvecklad cykling i Göteborg är vår stad, på sina håll, fortfarande hopplöst svår att ta sig fram i på två hjul. Cykelbanenätet hänger inte ihop och cykelbanor slutar i tomma intet. Det är dags att genomföra ett Cykellyft Göteborg. Väl fungerande parkeringar är viktigt i Göteborg, då tillvaron med bil behöver fungera. Strul och en oförmåga att hantera konkreta problem skapar stor irritation och konflikter. På en del platser kan det finnas utrymme att använda parkeringsytor mer effektivt. Här vill Liberalerna Göteborg fokusera på ordning, systematik, samarbete och enhetlighet. Vi måste även ta tag i bilisterna och se till att det blir en självklarhet att följa parkeringsregler.

En levande och välskött stad

Göteborgs kommun är en snabbväxande och livskraftig storstad, men kommunen är också smutsig och ovårdad. Liberalerna Göteborg vill förbättra förmågan att hantera komplexa problem i stadsmiljön. Det kan röra sig om nedskräpning, vandalisering, horribla återvinningsstationer, dysfunktionella parkeringsmiljöer, undermåligt förvaltade lokaler i gatuplan och felhantering av elsparkcyklarna. Vi vill vända konsekvenser som minskad trivsel och attraktivitet, samt en minskad tillit mellan människor till att istället skapa ett vackert och välskött Göteborg där människor litar på varandra.

Göteborg består av ett stort antal grannskap. Här skall det vara möjligt att leva sitt vardagsliv med tillgång till skolor, förskolor, äldreboenden och idrottsanläggningar. Liberalerna Göteborg vill se att Göteborgs olika platser tas tillvara enligt deras unika möjligheter. Stadens storlek får inte fungera som en bortförklaring till varför livskvalitet, möjligheter, omsorg om platsers utformning och skötsel i Göteborgs olika grannskap och stadsdelar ska få ligga på en lägre nivå än i grannkommunerna.

Liberalerna Göteborg vill ha fler BID:s (Buisiness improvement district) i Göteborg. Stadens förvaltningar och bolag delar ansvar för stadsdelarnas skötsel och utveckling med de lokala fastighetsägarna och bostadsrättsföreningarna. Det är också dessa aktörer som har både incitament och förmåga att lyfta utvecklingen i en stadsdel samt främja trygghet och attraktivitet. BID:s kan spela en avgörande skillnad i stadsdelsutvecklingen både i centralt läge, liksom i mellanstaden, i utsatta förorter och i stadens ytterkanter. BID är därmed bland mycket annat ett strategiskt brottsförebyggande verktyg. Vi vill att staden ska förverkliga det redan fattade beslutet om att inrätta en stödjande och kompetenshöjande funktion för BID:s. Göteborg bör ta initiativ till att bygga upp ett konsortium med syfte att inrätta ett kompetenscentrum för stads- och platsutveckling.

Liberalerna Göteborg vill inrätta skötselområden för offentliga och halvoffentliga miljöer. Ansvar för renhållning, skötsel av grönytor, snöröjning, halkbekämpning och lövröjning är uppdelad som en finrutig mosaik i stadsmiljön. Ansvaret delas mellan kommunens tusentals fastighetsägare och ett antal av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Liberalerna Göteborg vill förbättra detta, exempelvis kan BID-områden kunna utgöra ett skötselområde.

Våra vandringsleder behöver utvecklas. Vandring, cykling, skridsko, bad och andra friluftsaktiviteter erbjuder stor livskvalitet till många göteborgare, tillgången till nära natur är ett stort mervärde för den som överväger var den vill bosätta sig. Standarden på vandringsleder, badplatser och andra friluftsanläggningar är ofta lägre inom Göteborgs gränser än i grannkommunerna. Detta vill vi göra något åt.

Tåginfrastrukturen runt Göteborg är gravt eftersatt sedan decennier. Det har helt enkelt inte varit någon idé att bygga räls till och från Göteborg på grund av den propp i systemet som Göteborgs centralstation har utgjort. Västlänken, som står klar 2026, löser upp den proppen. Liberalerna vill att det skall läggas speciellt fokus på färdigställandet av järnväg mellan Göteborg – Borås – Jönköping, samt fyrspår mellan Göteborg – Alingsås. Därtill vill Liberalerna Göteborg också att det skall läggas särskilt fokus på sträckan Göteborg – Oslo.