Se alla

Trafik och infrastruktur

Storsatsa på hållbart resande och infrastruktur

När Göteborg växer så behöver infrastrukturen uppgraderas och vägnätet behöver anpassas till en växande befolkning. Det hållbara resandet behöver öka för att miljön ska bli bättre och för att minska trängseln på lederna. Restiderna för de som åker kollektivt måste kortas och det ska bli enklare att lösa vardagspusslet, även utan bil.

Liberalerna vill:

  • Kraftig utbyggnad av kollektivtrafiken för snabba och enkla resor.
  • Uppgradera spårvägsnätet i etapper till en stadsbana – längre och snabbare tåg.
  • Alla bussar i stadstrafiken ska bli elektriska inom 5 år.
  • Bygg fler och bättre pendelparkeringar.
  • Laddplatser för el-bilar ska byggas ut.
  • Öka investeringarna i cykelinfrastruktur.
  • Säkerställ att det finns tillräckligt med parkeringar i centrum.
  • En ny förbindelse för kollektivtrafiken utöver linbanan, under eller över älven, behövs.

Staden växer och det byggs mycket i centrum. P-platser kommer försvinna och det är viktigt att staden säkerställer att det finns tillräckligt med parkeringsmöjligheter och pendelparkeringar under byggtiden.

Vi vill att alla bussar i stadstrafiken ska bli elektriska inom 5 år och det behövs fler snabba expressbussar. Spårvagnsnätet behöver successivt uppgraderas till en stadsbana med högre kapacitet och hastighet. Det måste bli lättare att byta mellan bil och kollektivtrafik genom bättre och fler pendelparkeringar med smarta betallösningar.

För att kunna minska klimatpåverkan från transportsektorn är en utbyggd kollektivtrafik med el-fordon viktig. Den fysiska samhällsplaneringen kan förbättras så att det blir attraktivt att ta kollektivtrafiken eller cykeln för många vardagliga resor. Vi vill underlätta för el-bilar genom att bygga ut möjligheterna till laddning.

Cyklar och el-cyklar är viktiga transportmedel i hållbara städer och Göteborgs cykelbanor håller inte tillräckligt bra standard. Utbyggnadstakten för cykelinfrastruktur behöver därför öka.

En ny älvförbindelse behövs för att både stärka och minska sårbarheten för kollektivtrafiken.