Se alla

Trygghet

Verklig frihet kräver trygghet

Göteborg är en stad som vi ska vara stolta över. Många som bor här, men även våra besökare, talar varmt om Göteborg. Idag upplever många dessvärre att utvecklingen går åt fel håll, speciellt i de utsatta områdena. Där har grov brottslighet tagit en allt för stor plats genom bland annat återkommande skjutningar, något som lett till otrygghet. Rättsstaten har undergrävts och hederskulturen tar ifrån invånarna, främst kvinnor, deras fri- och rättigheter.

Samhället kan aldrig acceptera en sådan utveckling. För oss Liberaler är det här en frihetsfråga. Det handlar om att alla människor, oavsett var i staden de bor, ska ha samma möjligheter och samma rätt till trygghet.

Liberalerna vill:

 • Ta fram en handbok tillsammans med polisen för att bryta tystnadskulturen i staden.
 • Underlätta informationsutbyte mellan skola, socialtjänst och polisen för att förhindra rekrytering till gäng.
 • Säkerställ att det finns sommarlovsaktiviteter i alla stadsdelar.
 • Inför försök med snabb vidareutbildning av skyddsvakter till poliser.
 • Anställ trygghetsvakter som hjälper till att öka tryggheten och förebygga brott i bostadsområden och platser som uppfattas som otrygga.
 • Bygg bort otrygga miljöer genom bland annat ökad belysning. Nolltolerans ska gälla mot klotter, skadegörelse och nedskräpning.
 • Öka samverkan med regionen för en tryggare kollektivtrafik med fler vakter och fler kameror vid särskilt otrygga hållplatser, som sista utväg.
 • Bygg ut kaosbelysningen, som ger polisen rätt att tända upp ett helt område på distans.
 • Öka antalet bostäder i centrum för ett mer levande centrum.
 • Utöka och förstärk trygghetsvandringar i samarbete med civilsamhället.
 • Satsa på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer.
 • Satsa på det förebyggande arbetet för att stoppa nyrekrytering av barn och unga till kriminella miljöer.
 • Antisemitism kan aldrig accepteras. Staden skall anordna fler kippavandringar som stöd.

Ordning och reda, trygghet och gemenskap

Otryggheten förändrar människors vardag. Ungefär en tredjedel väljer en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för brott enligt BRÅ. Följden blir att människors frihet begränsas. I Göteborg finns 7 av de 23 områden som är allra värst utsatta för kriminalitet och utanförskap i Sverige. Att minska brottsligheten och öka tryggheten är därför en mycket viktig frihetsfråga. Den som upplever rädsla är inte fri.

Bryt tystnadskulturen

Tystnadskulturen inom Göteborgs Stad har under det senaste året uppmärksammats. Det är oacceptabelt att socialsekreterare och andra offentligt anställda utsätts för hot och trakasserier. Det kan i vissa fall leda till att beslut om åtgärder inte fattas som de borde. Samtidigt har det varit uppenbart att staden och dess förvaltningar inte har förmått göra tillräckligt för att bryta denna tystnadskultur.

Göteborgs kommun ska ta inspiration av Södertälje och tillsammans med polisen skriva en handbok om hur samarbetet kring den organiserade brottsligheten ska se ut. Handboken ska utgöra en handlingsplan och sammanfattning av arbetet mot organiserad brottslighet för internt bruk. Den ska användas för att bryta tystnadskulturen inom förvaltningarna, men ska också användas för att dela med sig av erfarenheter och åtgärder till andra.

En bra skola är nyckel till trygghet

En fungerande skola, som satsar på varje barn, är samhällets bästa investering på lång sikt. Gängen rekryterar idag barn från 8 års ålder och uppåt. Skolan måste därför vara en motvikt som förbereder unga för ett bra liv, jobb, egen försörjning och egen bostad.

Gränser behöver rivas mellan förskola, skola, socialtjänst och polis. Lärare, polis och socialsekreterare vittnar om att de redan i mycket låga åldrar ser tecken som tyder på att barn redan i mycket låga åldrar riskerar att hamna utanför samhället. Tidiga och tydliga insatser är därför av största vikt, men försvåras av att olika myndigheter inte tillåts dela information i nödvändig utsträckning med varandra. För att öka tryggheten på skolans område är trygghetsvärdar exempel på bra insatser.

Sommarloven innebär en särskild riskfylld period för att barn och unga ska lockas in i kriminell verksamhet. Samhället måste garantera alternativa aktiviteter som lovskola, simskola, badbussar och sommarkolonier.

Fler poliser och trygghetsvakter för tryggare utemiljöer

Göteborg behöver fler poliser och trygghetsvakter i staden. Detta skulle avsevärt förbättra polisens möjlighet att förhindra och klara upp brott och leder också till att invånare upplever en ökad trygghet. Lokala vakter ska kunna stödja polisen med att upprätthålla trygghet, lag och ordning på otrygga och brottsutsatta platser. De ska kunna stödja polisen när och där det behövs med stor flexibilitet.

Eftersom det idag råder ett stort underskott på utbildade poliser, är det en möjlighet att låta polisen vidareutbilda redan grundutbildade skyddsvakter till poliser. Liberalerna vill att Göteborgs polisområde blir försöksområde för att ta fram detta i samarbete med polisen. Fler kvarterspoliser med stark lokal förankring är ett förslag som behöver implementeras brett. Även mobila poliskontor är en insats som behöver prövas.

Stadsplanering för ett tryggt Göteborg

Otrygga miljöer kan åtgärdas genom förbättrad belysning och en öppen stadsplanering. Det gäller inte minst underjordiska garage, spårvagns- och busshållplatser, gångtunnlar,
entréer och källare. Stadsplaneringen i Göteborg behöver präglas av jämställdhet och trygghet. En förbättrad belysning och ett stadsrum med öppen sikt är två effektiva åtgärder för att genom samhällsplanering minska oron och risken för överfall.

Kaosbeslysning, som ger polisen rätt att tända upp ett helt område på distans, ska utvidgas till särskilt utsatta och mörka platser, exempelvis Slottsskogen och andra grönområden.

Liberalerna vill se en fortsatt satsning på BID (Business Improvement District) för att utveckla trygga områden. Bostadsbolagens trygghetsvärdar är åtgärder som visat sig positiva. Därutöver finns fortsatt behov av insatser som syftar till att snygga upp och förbättra sophanteringen för att motverka problem med skadedjur i vissa områden. Vi vill också uppdatera klottergarantin.

Trygg i kollektivtrafiken

Många känner sig otrygga när de använder sig av kollektivtrafiken. Att inte känna sig säker i ett låst utrymme utan möjlighet att ta sig därifrån, gör kollektivtrafiken mindre attraktiv. Fler väljer därför att resa med egen bil samtidigt som kollektivtrafiken för många är det enda möjliga transportalternativet. Liberalerna Göteborg ser behov av fler uniformerade vakter som tjänstgör under kvällstid. Särskilt våldsutsatta hållplatser behöver förstärkt kameraövervakning där bilderna ska följa samma hantering som bilderna från fordonen. Det kan underlätta för rättsväsendet att klara upp brott som begås på dessa platser.

Ett levande centrum

Centrala Göteborg lider av att allt för få bor och har sitt vardagsliv här. På 30 år har city blivit allt mer kontorstätt med färre bostäder. Liberalerna vill att fler fastigheter med kontor omvandlas till bostäder. Fler hushåll i alla åldersgrupper är nödvändigt för att få ett mer levande centrum dygnet runt. Ett avtal med stadens föreningsverksamhet om att genomföra trygghetsskapande vandringar och närvaro bör upprättas. Vi vill därför ge kommunen i uppgift att teckna avtal med alla föreningar i staden som vill delta.