Se alla
Berit Krantz

Rapport från Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Språkkompetensen hos hemtjänstpersonalen

Måndag 25 april 2022

En händelserik nämnd med många förslag på hur vården och omsorgen ska förbättras i Göteborg. Det förslag som fick störst medialt utrymme var frågan språkkompetensen hos hemtjänstpersonalen.

Läs Berits rapport från Äldre samt vård- och omsorgsnämnden den 24 april 2022.

Förbättrad organisation

Inom förvaltningen har man startat fem olika grupper för att få en bättre struktur för verksamheten så att inte alla avdelningar springer på alla bollar.

En grupp för hyresgäster, en strategigrupp som har hand om digitaliseringar, en fastighetsgrupp med ansvar för utrymning, säkerhet inklusive lås och larm. En grip arbetar med ARUBA, vårt nya system för rekrytering och kompetensutveckling av personalen samt en grupp som arbetar med våra korttidsboenden. De senare ska finnas i alla stadsdelsområde och vara placerat i anslutning till ett v o b. Till dags dato har vi 186 korttidsplatser.

Ökad kvalite

Man har ökat antalet personal runt 17-tiden på dagen eftersom man sett att det är då flest fall sker. Jag genmälde då att fall ju är ett symptom och att man bör söka orsaken till fallet. I många fall beror det på kombinationen av olämpliga mediciner och då fick vi veta att vi har anställt receptarier som ska göra kontinuerliga utvärderingar av varje enskilds läkemedel. Jättebra!

Vi fick också veta att man gör en översyn för att ha djur på boendena.

Ökad säkerhet

Förvaltningschefen berättade att man har anställt en egen säkerhetschef. På min fråga vilket mandat hen har i förhållande till stadens säkerhetschef fick jag inget klart besked men jag följer frågan.

Förvaltningen befinner sig i fortsatt förstärkningsläge beträffande covid-19. Vi har f n inga smittade i våra verksamheter.

Med anledning av oegentligheterna inom hemtjänsten kommer vi i fortsättningen att göra stickprovskontroller.

Utmaningar

Vi har fortsatt stor personalbrist i synnerhet inför sommaren.

Kösituationen till våra vård- och omsorgsboenden är f n 318 men av dessa har många fått ett erbjudande men valt att står kvar i kön av olika skäl. Alltfler väljer privata utförare. Vi öppnar 2 nya vård- och omsorgsboenden i maj med totalt drygt 100 platser.

I samband med det kommande valet finns det olika sätt att rösta på:

1) på valdagen 2) med bud 3) på v o b genom särskild röstmottagare 4) ambulerande röstmottagning. På röstkortet finns angivet lokal och alternativa sätt att rösta.

Ökad språkkompetensen hos hemtjänstpersonalen

På själva föredragningslistan var den stora frågan språkkompetensen hos hemtjänstpersonalen. Självklart är det viktigt att personalen behärskar  svenska språket i tal och  skrift men alliansen anser att nämnden inte ska styra hur denna kompetens uppnås utan bara att det ska ske. Alla partier har varit ense  men några ville gå in och detaljstyra. Längst gick SD som tyckte att språkutbildning också skulle innehålla genomgång av högtiders bakgrund och presentation av sedvänjor vid måltider och musik i samband därmed. I en språkutbildning?! Alliansens yrkande ”vann”, dvs förvaltningen fick i uppdrag att genomföra språkkompetensutbildning på det sätt de finner lämpligt och med återrapport till nämnden.

Läs mer på Berit Krantz egna blogg.