En stad som växer ger också invånarna bättre möjligheter till jobb och ökat välstånd. Städer som växer blir framgångsrika och där kan företagen utvecklas och ekonomin blir stark. Städer som stagnerar i tillväxt eller krymper drabbas däremot av ökade sociala problem och tappar i välstånd. Därför är det viktigt att Göteborg har höga ambitioner för stadsutveckling och infrastruktur.

Vi vill att planeringshorisonten ska vara inställd på att Göteborg växer mot en miljonstad. I nästa översiktsplan bör ambitionen vara att planera för 150 000 nya bostäder. Vi vill att utbyggnaden sker enligt UN Habitats fem principer för hållbara städer, att minst 40 % är eget ägande och fokus för utbyggnaden är områden med gles befolkning och god kollektivtrafik. Så bygger vi ett hållbart Göteborg. Det är viktigt när det byggs nytt att gamla kulturmiljöer bevaras och blir en del av den moderna staden. Det innebär att många glesa stadsdelar kan bli mer hållbara, med bättre infrastruktur, mer blandade och ett ökat utbud av service. Fler bostads- och hyresrätter, småhus, trygghetsboenden och studentbostäder behöver byggas.

Det behöver byggas bostäder i Göteborg till priser i alla inkomstklasser. Därför ska en ökad valfrihet skapas så att fler har möjlighet att köpa eller hyra en lägenhet. Därför måste konkurrensen på byggmarknaden öka.

Vi måste liberalisera och snabba upp hela plan- och byggprocessen från idé till inflyttningsfest.

Liberala förslag:

  • Planera för 150 000 nya bostäder de kommande 15 åren.
  • Tillåt byggaktörerna ta större ansvar för att ta fram nya detaljplaner.
  • Korta tiderna för bygglov.
  • Bevara och utveckla stadens kulturmiljöer.
  • Minska krångel och kommunala krav i detaljplaneprocessen.
  • Öka försäljningen av kommunal mark.
  • Konkurrensen mellan entreprenörer ska öka för att möjliggöra bostäder till rimliga hyror och priser.

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.