Se alla

Förskola

Barnen ska växa, inte barngrupperna

Inget är viktigare än en bra start. Det ger dig större chanser att lyckas senare i livet och utjämnar livschanser mellan elever med olika bakgrund. Vill du ha en förskola med färre barn i grupperna och bättre arbetsmiljö, då ska du rösta på Liberalerna.

Liberalerna vill:

Liberala förslag

 • Språkutvecklande arbetssätt i förskolan ska stärkas och utvecklas.
 • Språkförskolor för nyanländas barn ska etableras.
 • Fler förste förskollärare ska anställas.
 • Barn till arbetssökande och föräldralediga ska ha rätt till 30 timmars vistelse i veckan.
 • Barnomsorg på kvällar, nätter och helger ska byggas ut. Möjligheten till omsorg i hemmet ska stärkas.
 • Utveckla och stärka förskolechefs förutsättningar för ett pedagogiskt ledarskap i förskolan.
 • Barngrupperna ska minska. Ett maxtak på barngrupperna ska införas, med start för de yngre barnen.
 • Nya förskolor ska byggas i Göteborg.
 • Ett särskilt “barntal” ska fastställas för varje nytt bostadsområde.
 • Temporära förskolor ska fasas ut.
 • Ett skadestånd ska införas till föräldrar som inte erbjuds förskoleplats inom fyra månader
 • Valfrihet, mångfald och fristående förskolor ska värnas.
 • Förstärk grundbemanningen som minskar beroendet av korttidsvikarier, tryggar bemanning under dagen när det är flest barn och ger bättre förutsättningar för förskollärare och arbetslag.
 • Minskning av praktiska kringuppgifter, exempelvis kök- och städuppgifter.
 • Förstärk och förbättra vikariepoolen. Alla vikarier ska få en introduktion.
 • Minska smittspridning genom bättre rutiner och information.
 • Staden ska verka för fler platser på förskollärarutbildningen för att motverka bristen på förskollärare. Barnskötare ska uppmuntras att vidareutbilda sig till förskollärare.
 • Avgift ska tas ut samtliga månader under året i Göteborg.
 • Barnens vistelsetider ska utredas.

 

Inget är viktigare än en bra start i livet. Det ger alla barn större chans att lyckas och utjämnar livschanser mellan barn med olika bakgrund. Förskolan måste vara tillgänglig för alla och ha fokus på lärande och stimulera barnens utveckling. Förskolan ska erbjuda varje barn en trygg omsorg, lusta att lära genom lek och ge dem verktyg de behöver för att klara skolan och själva forma sina liv.Helene Odenjung

Helene Odenjung.

Höj ambitionerna för lärande i förskolan

De flesta barn bör kunna läsandets grunder när de slutar förskolan. Grunden till barns senare läsvanor läggs redan innan de börjar skolan. Detta betyder särskilt mycket för barn till utrikesfödda. Deras språkutveckling går snabbare och de klarar grundskolan bättre om de går i förskolan.

Förskolan huvuduppdrag, undervisning för barns utveckling och lärande, behöver stärkas på varje förskola. I dag finns inte tillräckligt utvecklingsstöd nära verksamheten. Det ska vara möjligt att göra karriär inom förskolan utan att behöva lämna barngruppen. Därför ska fler förste förskollärare anställas.

Att delta i pedagogisk verksamhet redan från tidig ålder har en stor påverkan på barns individuella utveckling, det gäller särskilt för barn i utanförskapsområden. I dag har barn till föräldralediga och arbetslösa föräldrar rätt till 15 alternativt 25 timmar i veckan på förskolan. Liberalerna vill att antalet timmar utökas till 30 timmar i veckan. Det är angeläget att det finns barnomsorg på kvällar, nätter och helger för föräldrar som behöver det på grund av arbete och familjesituation.

Alla barn ska få utvecklas, oavsett de könsstereotyper som finns. Liberalerna vill att alla pedagoger och förskolor aktivt arbetar med genuspedagogik och att det finns jämställdhetsansvariga på varje förskola.

Förskolechefens ledarskap är av avgörande betydelse för förskolans kvalitet. Verksamhetens utveckling kräver ett starkt pedagogiskt ledarskap.

Det måste bli färre barn i förskolans barngrupper

I dag saknas 470 förskoleavdelningar i Göteborg och bristen på förskoleplatser slår hårt både mot barnfamiljer och verksamheten. Expansionen av nya förskolor måste fortsätta för att möta efterfrågan och säkerställa alla barns rätt till förskoleplats inom fyra månader. Antalet tillfälliga platser ska fasas ut och andra alternativ ska uppmuntras. Ett särskilt ”barntal” ska fastställas för varje nytt bostadsområde. Vilket innebär att för varje bostad som planeras ska det också̊ finnas ett visst antal förskoleplatser.

Förskolans barngrupper är i dag för stora. Personalen måste ha möjlighet att möta varje barn i förskolan, därför måste det bli färre barn i grupperna. Därför ska ett maxtak på barngrupperna införas, med start för de yngre barnen.

Värna valfriheten

Rätten att välja vilken förskola barnet ska gå i ska värnas. Fristående alternativ ökar den pedagogiska mångfalden och föräldrarnas valfrihet. Tusentals barn i Göteborg riskerar att förlora sin förskoleplats om regeringens vinstförbuds förslag skulle genomföras. Fristående förskolor är helt avgörande för att kunna erbjuda förskoleplats till alla i Göteborg. Det ska finnas god information om samtliga förskolor i kommunen, på flera språk.

Förbättra arbetsmiljön

Sjukfrånvaron bland förskolans personal är oroande och arbetsmiljön måste förbättras vilket kräver en rad insatser. Det handlar om mindre barngrupper, bra verksamhetslokaler och nya arbetssätt inom förskolan tillsammans med fokus på huvuduppdraget. Personalen måste avlastas med kringuppgifter och vikariesituationen måste förbättras. Fler studenter måste lockas till förskollärarutbildningen och till yrket som förskollärare.

Maxa maxtaxan

Den statliga maxtaxan har sedan den infördes urholkat förskolans finansiering. Förskolans finansiering behöver stärkas.