Se alla

Socialpolitik

Det glömda Göteborg måste lyftas

Omsorgen ska utgå från den enskilda människan och dennes behov och egen förmåga. I en socialliberal stad garanteras var och en valfrihet, värdighet och vetskap om att när behovet finns, så finns också stödet.

Liberalerna vill:

  • Inrätta ett sprututbytesprogram. Ett sprututbytesprogram i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Programmet ska ställa hårda krav på att utbytet av sprutor endast är tillåtet som en del av en bredare verksamhet som ska innehålla hälsorådgivning av läkare, samtal, information om överförbara infektioner, tester, vaccinationer och motivation till drogfrihet.
  • En ny hemlöshetsplan behövs. Hemlösa som lever i Göteborg har ofta svikits av samhället flera gånger om. Göteborg behöver en ny hemlöshetsplan med en garanti om tak över huvudet. Planen ska ge möjligheter till daglig verksamhet, vård- och omsorgsinsatser för hemlösa med psykisk sjukdom och/eller drogberoende samt boende för hemlösa barnfamiljer. De mobila psykiatriska teamen ska utvecklas.
  • Stöd frivilliga insatser. Staden ska underlätta frivilliga insatser, såväl från ideella organisationer som från enskild volontärverksamhet, för att kunna genomföra riktade insatser. Det kan bl.a. handla om läxhjälp, stödpersoner eller en trygghetstelefon på kvällar och nätter. Allt för att öka ensamma och utsatta människors livskvalitet.
  • Trygghet för utsatta barn och unga. När ett barn omhändertas tar samhället över föräldraansvaret för barnet. Erfarenheten visar att samhället inte lyckas tillräckligt väl med den uppgiften. Många av de placerade barnen får inte det stöd de behöver. Arbetsmodellen Skolsatsning inom familjehemsvården (Skolfam) ska utvecklas inom alla stadsdelar. Vi vill säkerställa att alla placerade barn och unga i Göteborg har en “egen” socialsekreterare.
  • Högre lön för utsatta socialsekreterare. Erfarna och duktiga socialsekreterare lämnar det tunga arbetet som socialsekreterare för barn och unga för andra tjänster som ger mer lön och status. Att trygga barns levnadsförhållanden är socialtjänstens huvuduppgift och den viktigaste uppgiften som finns. Därför ska socialsekreterare som arbetar med utsatta barn ges högre lön och ökad status i kommunens kategorisering av yrkesgrupper.
  • Motverka suicid. Forskning visar att suicid (självmord) går att förebygga, bland annat genom ökad kunskap och genom att bryta tabun kring psykisk ohälsa. Genom vårt initiativ har nu beslut fattats som innebär att en strategisk plan för att förebygga suicid ska tas fram. Nu behöver planen implementeras.
  • Värna rörligheten och förbättra villkoren. Migranter och tiggare, är en konsekvens av den fria rörligheten i EU och arbetet måste intensifieras för att förbättra villkoren för dessa människor både i deras hemläder och i Göteborg. Ingen människa tigger frivilligt.
  • Ökat fokus på romernas situation. En fungerande inkludering av romer kräver fokus och varaktiga satsningar på arbete, hälsofrämjande insatser och bra skolgång. I det arbetet är Göteborgs deltagande som pilotkommun för romsk inkludering ett viktigt verktyg.