Se alla
Grundskolenämnden avvisar Revisions kritik

Grundskolenämnden avvisar Revisionens kritik

En enig nämnd, förvaltning och Länsstyrelsen ställer sig bakom Axel Darvik (L) om deponering av skolpeng

Grundskolenämnden avvisar Revisions kritik. Vid ett extrainsatt möte med Grundskolenämnden den 13 april beslutade en enig nämnd att ställa sig bakom ett gemensamt svar till Stadsrevisionen med anledning av deras granskning, som bland annat gällt hanteringen av Römosseskolan. Nämnden tar åt sig av kritiken runt den formella hanteringen av ordförandebeslut men har i övrigt starka invändningar mot Stadsrevisionens kritik. Man menar att man inte avvikit från legalitetsprincipen då man betalat ut skolpeng men då Römossekolan saknat ett fungerade bankkonto har pengarna i stället deponerats till Länsstyrelsen. Noteras här bör även Länsstyrelsens nyligen tillkännagivna beslut att inte betala ut den deponerade skolpengen för januari och februari 2022.  

Nämnden delar inte heller Stadsrevisionens uppfattning

Nämnden delar inte heller Stadsrevisionens uppfattning att nämnden inte behandlat den aktuella föreningen objektivt och lika. Nämndens mening är att bidrag på lika villkor har tillämpats i det aktuella fallet. Storleken på bidraget som deponerats har varit samma som om det i stället hade betalats ut på annat sätt. Nämnden har alltså inte agerat i strid med principen om lika villkor.   

Om vi faktiskt tycker att revisionen har helt fel måste vi säga ifrån, säger Axel Darvik (L), ordförande i grundskolenämnden i Göteborg.

Nämndens mening är också att likställighetsprincipen har tillämpats korrekt. Likställighetsprincipen innebär att lika fall ska behandlas lika. Vad gäller behovet av riskanalyser menar nämnden att trots att en skriftlig riskanalys inte togs fram innan nämndens första ansökan om deponering har risker kontinuerligt, även i det inledande skedet, identifierats och analyserats. 

Nämnden ifrågasätter också om den granskning som gjorts av Stadsrevisionen är i enlighet med kommunallagens bestämmelser kring stadsrevisorers möjligheter att granska myndighetsutövning. Nämnden har i möte med revisionen framfört synpunkter kring i vad mån granskningen utgör en sådan granskning av myndighetsutövning mot enskild som ryms inom revisorernas uppdrag.  

Vi ska ju ändå svara på kritiken inför fullmäktige. Det vore konstigt om vi inte svarade ärligt vad vi tycker. Man ska vara ödmjuk inför kritik, men om vi faktiskt tycker att revisionen har helt fel måste vi säga ifrån, säger Axel Darvik till DN.

Stadsrevisionen menar att den granskat följsamhet mot lagstiftningen och ändamålsenlighet samt att granskningen inte rör myndighetsutövning. Det går enligt nämnden att argumentera för att ärendet som granskats rör myndighetsutövning mot enskild. En sådan granskning ska som huvudregel inte göras av revisorerna. 

Läs mer på DN och GP.

 

Nyheter i Göteborg

Liberalerna vill sänka kommunalskatten
22 maj 2022

Liberalerna vill sänka kommunalskatten

Liberalerna vill sänka kommunalskatten i Göteborg med 1 krona för att skapa nya jobb och långsiktigt stärka välfärden. Göteborgarna betalar nästan 3 kronor högre…